سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش پزشکی و موازین شرعی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سلطانعلی مهدیان نسب – کارشناس ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اهواز
مرضیه اسدی ذاکر –
عبدالعلی شریعتی –

چکیده:

در دهه های اخیر پیشرفت سریع تکنولوژی و صنعت در جهان غرب و توطئه استعمارگران موجب گردیده است که ایران و ایرانی علیرغم پشتوانه غنی علمی و فرهنگی خود را وامانده احساس کند و این حس غریب تنهایی و واماندگی را عالمان و دانشگاهیان وابسته به اجانب روز به روز بیشتر از پیش در دل و ذهن ما پروراندند نتیجه آن که باورکردیم که از خود چیزی نداریم برای اثبات وجود ظاهری متوسط به علم و فرهنگ غرب باید شد بالطبع فکر و اندیشه خود را در این بازی باختیم و چشم براه تفاله های علمی و فرهنگی شدیم که غرب رفته ها بعنوان سوغات برایمان به ارمغان اوردند بهترین سوغات آنها برنامه های مدون دانشگاهی بود بدین ترتیب در تمامی رشته های دانشگاهی رد پای علم امیخته به فرهنگ غرب را می بینیم