سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

منصور سیاح – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی و کارشناس ارشد روان شناسی آموزشی د
محمدرضا دهخدا – عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم تهرا
الهه عرب عامری – عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
منظر دخت بیگدلی – کارشناس پرستاری

چکیده:

ایمنی سازی اماکن ورزشی اولین افدام برای پیشگیری از بروز تروماها در اینگونه اماکن محسوب می شود. این تحقیق به منظور بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی شهر کاشان در سال ۱۳۸۴ انجام گردید. در این تحقیق زمین های ورزش سرپوشیده و غیرسرپوشیده با مراجعه به اماکن با استفاده از چک لیستکه پایائی آن مورد آزمون قرار گرفته بودR=0/86 مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع تعداد ۱۶۳ فضای ورزشی مورد بازدید قرار گرفت. از این تعداد ۳۳ زمین بسکتبال (۲۰/۲ در ۴ زمین فوتبال (۲/۵ درصد)زمین فوتسال (۲۰/۹ درصد)،۳۵ زمین هندبال (۲۱/۵ درصد) ، ۴ استخر شنا (۲/۵ درصد) و ۵۳ زمین والیبال (۳۲/۵ درصد) مورد ارزیابی قرار گرفتند. از مجموع فضاهای بازدید شده ، ۳۴ فضای سرپوشیده ( ۲۱ در صد) و ۱۲۸ فضای سرباز ( ۷۹ در صد ) بودند. بیشترین فراوانی وجود عوامل خطرزا در اماکن ورزشی مربوط به وسائل بازی از جمله وضعیت پایه های دروازه ها یا تورهای بازی و سطح زمین های بازی بود.