سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

حسین اکبری فرد – استادیار اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهروز جعفرزاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی
محمدرضا دهقان پور – کارشناس ارشد علوم اقتصادی-

چکیده:

افزایش شتابان و رشد سریع جمعیت استان کرمان در دهه بعد از انقلا ب اسلا می و کنترل موالید و کاهش ۱۳۶۵ منجر به تغییرات بنیادی در ترکیب سنی جمعیت استان شده و هرم سنی – مستمر باروری در دو دهه ۸۵ و جنسی جمعیت را در بستر انتقال از جمعیت جوان به جمعیت میانسال و در نهایت سالخورده قرار داده است. چنین روندی در مقطع زمانی حاضر منجر به تمرکز جمعیت در سن کار و افزایش نرخ بیکاری استان شده است. از این حیث در حال حاضر دغدغه مهم استفاده حداکثری از ظرفیت های نیروی کار به منظور رشد و توسعه و شکوفایی استان می باشد. از آنجایی که اولین گام در زمینه ساماندهی بازار کار تحلیل دقیق ساختار جمعیت می باشد، در این مطالعه ضمن بررسی شاخص های جمعیتی استان به بررسی دقیق شاخصهای مهم بازار کار استان هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا پرداخته میشود و سپس با نگاهی به روند گذشته، وضعیت آینده بازار کار استان در طول برنامه پنجم توسعه پیش بینی میشود