سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شهلا افشانی – کارشناس اداره پرستاری
فاطمه عباسی مرنی – اداره پرستاری دانشگاه
شهلا افشانی – اداره پرستاری دانشگاه
ماهرخ مالکی – اداره پرستاری دانشگاه

چکیده:

فوریت های پزشکی و وضعیت های اورژانس مهمترین و حساسترین بخش های حرفه پزشکی را تشکیل می دهند زیرا در اغلب بارسیدگی صحیح و به موقع می توان را از مرگ حتمی و معلولیت ها نجات داد . در حالیکه علت عدم هماهنگی و اقدام نادرست موجب بروز آسیب های جبران ناپذیر می وشد. امروزه وسعت و اهمیت روز افزون فوریت های پزشکی سبب شده است که این رشته به صورت تخصصی مانند اورژانس اطفال ، اورژانس قلب ، اورژانس زایمان و … مطرح و برنامه های گسترده ای جهت اعتلای کیفیت خدمات در اورژانس ها تدوین و اعمال گردد و این خود نشانگر اهمیت و حساسیت بیش از حد این بخش می باشد. در این راستا بهینه سازیاورچانس ها در زمینه های فیزیک ، تجهیزات و ملزومات ، تریاژ و عملکرد کارکنان ضروری و اجتناب نا پذیر است. به این لحاظ طی دستور العمل های ضوابط ارزشیابی اورژانس ها مصوبه شماره ۴۱۲۸ مورخ ۲۴/۴/۷۶ و ۱۵۰۰۸ مورخ ۱۳/۱۱/۷۷ وزارت متبوع، کلیه مراکز درمانی را جهت مشارکت همه جانبه در فوریت ها و سایر امورد درمانی و بازتوانی موظف به اجرای دقیق ضوابط و شرایط استاندارد مندرج در بخشهای فوق نموده است. از آنجائیکه ارزشیابی بیمارستان ها منوط به کسب امتیازات لازم در بخش های اورژانس بوده ، تامین شرایط استاندارد بعهده مراکز و نظارت ب اجرای این مهم به دانشگاه های سراسر کشور واگذار گردیده است. اداره پرستاری در راستای تحقق اهداف و سیاست های کشوریدر بخش های اورژانس مبادرت به برنامه ریزیهمه جانبه در ابعاد آموزشی – پژوهشی و …. کرده و بابازدید های مستمر گروه کنترل کیفیت و بهبود روشهای اقدام به بررسی وضعیت بخشهای اورژانس مرازک تابع در سال ۸۵ نموده است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که اکثریت بخش های اورژانس از نظر ساختار فیزیکی ۵/۸۲% امتیاز ، و از نظر مدیریت سیستم تریاژ ۶/۸۰% امتیاز ، از نظر وسایل و تجهیزات ۵/۸۷% امتیاز ، و از نظر عملکرد و مهارت های پرستای ۵/۸۰% امتیاز ، و از نظر وضعیت بهداشتس ۹/۸۰% امتیاز و از نظررضایتمندی بیماران ۶/۷۹% امتیاز و از نظر فعالیت مدیریت پرستاران ۷۳% امتیاز و نهایتا یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت کلی بخش های تورژانس مراکز تابعه نسبت به استاندارد ۶/۸۰۵ امتیاز را کسب نموده است.
پیشنهادات:
اولویت بخش های اورژانس از نظر :
۱- بهینه سازی ساختار فیزیکی بخی های اورژانس بر اساس استاندارد
۲- تامین نیروهای انسانی متناسب با استاندارد
۳- برنامه بهسازی نیروهای انسانی در زمینه ارتقاء و مهارت ها و ارتباطات و ….
۴- کنترل و نظارت و هدایت دقیق و مستمر مسئولین مراکز درمانی برامورات جاریدر بخش های اورژانس
۵- انجام پژوهش های کاربردی
۶- بهینه سازی سیستم تریاژ
۷- تامین رفاه و امنیت شغلی کارکنان