سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محرم آقازاده – مشاور آموزشی یونسکو

چکیده:

نظام های آموزش و پرورش در کشورهای اروپایی و امریکایی، تقریباً از سه دهة پیش برنامه ریزی درسی غیرمتمرکز را تجربه کردهاند ) OECD ، ).۱۹۷۹ بسیاری از این نظام ها، برنامه ریزی درسی غیرمتمرکز را بیشتر در سطح میانی (Meso) یا مدرسه ای ( اکر، (۲۰۰۳ مورد توجه قرار داده اند . تجاربی که نظام های آموزش و پرورش اروپایی و امریکایی از اجرای نظام برنامه ریزی درسی غیرمتمرکز کسب کردهاند حایز اهمیت فراوانی است . بررسی تجارب کسب شده در این نظام ها برای نظام های آموزش و پرورش که علاقه مند برای برنامه ریزی درسی غیرمتمرکزهستند، آموزنده است . چرا که علی رغم تفاوت در زمینه های اجرایی برنامه ریزی درسی غیرمتمرکز، آنان برنامه ریزی درسی را در سطح میانی هدف قرار داده اند