سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه دانا – کارشناسان بهداشت محیط شهرستان قوچان
احمد علی قربانی – کارشناسان بهداشت محیط شهرستان قوچان

چکیده:

با توجه به اینکه وضعیت بهداشتی مساجد اثر مستقیمی در سلامت مراجعه کنندگان داشته و با توجه به اینکه بهداشت در این امکنه مهم کمتر مورد توجه قرار می گیرد و تا کنون هیچ بررسی از مساجد شهر قوچان به عمل نیامده ایت صلاح دیدیم که در خصوص بهداشت مساجد شهرستان قوچان و تحقیق به عمل آوردیم در این تحقیق وضعیت بهداشتی مساجد از لحاظ بهداشت فردی و ساختمانی و ابزار کار مورد بررسی قرار گرفت. روش جمع آوری داده ها از طریق مشاهده مصاحبه و تکمیل پرسشنامه بر روی ۴۰ باب مسجد شهر قوچان انجام گردید . نتایج نشان می دهد که ۷۳/۵% مساجد فاقد خادم مشخص می باشند . از لحاظ وسایل و ابزار کار ۶۳/۵ دارای وضعیت مطلوب و ۲۸/۸% دارای وضعیت نامطلوب و ۷/۷% فاقد وسایل و تجهیزات می باشند . از نظر وضعیت ساختمانی ۶۶% دارای وضعیت مطلوب ۳۴% دارای وضعیت نامطلئب می باشد و از موارد متفرقه ۲۰/۵% دارای وضعیت مطلوب و ۷۹/۵ % دارای وضعیت نامطلوب می باشد . بطور کلی وضعیت بهداشتی مساجد قوچان در سطح متوسط می باشد و با توجه به حضور گسترده مردم در ایام ومراسم خاص از مساجد و اهمیتی که رعایت بهداشت در انتقال بیماریها دارد می بایست توجه بیشتری به این امکنه مهم گردد.