سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پروین مولی زاده – دانشگاه علوم پزشکی کرمان – دانشکده بهداشت – گروه بهداشت محیط
محمد ملکوتیان – دانشگاه علوم پزشکی کرمان – دانشکده بهداشت – گروه بهداشت محیط
سیمین محمدی نژاد خنامانی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان – دانشکده بهداشت – گروه بهداشت محیط

چکیده:

بهداشت کودکان یکی از مهمترین مسائلی است که توجه کارشناسان ، محققین و متخصصین امور بهداشتی را بـه خـود معطوف نموده است و یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند که باید برای این طبقه بهترین تمهیدات ب ه کار بسته شود . علی رغم ترفیع موازین بهداشتی و توسعه تکنولوژی با توجه به رشد بی رویه جمعیت و نحوه تغذیه آلودگی به انگـل هـای روده ای همچنان از مسائل بهداشتی جهان به شمار می رود . آلودگی به انگل های روده ای به دلیل ایجاد اختلال در هضم و جذب مـو اد غذایی و تخریب دیواره لوله گوارش می تواند با ایجاد بی اشتهایی ، لاغری ، ضعف ،کم خونی و بی حوصـلگی نقـش مـوثری در کاهش توان شخصی داشته باشد . با توجه به اهمیت بیماریهای انگلی روده ای و تماس زیاد کودکـان زلزلـه زده بـم بـا خـاک و زندگی دسته جمعی آنها در زیر چادر، بررسی وضعیت آلودگی انگلی آنها یکی از شاخص های بهداشت تلقی می شود . روش تحقیق : این مطالعه از فروردین ماه ۱۳۸۳ شروع شده تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۵ ادامه خواهد داشـت کودکـان زیـر ۱۰ سال مراجعه کننده به بیمارستان امام از نظر آلودگی به انگل های مختلف روده ای با روش مستقیم و فرمالین اتر در سه مقطع زمانی ۶ ماهه اول سالهای ۸۳ ، ۸۴ و ۸۵ مورد مقایسه قرار خواهند گرفت . نتایج : نتایج نشان داد که در سال ۱۳۸۳ ، ۲۵/۲ درصد کودکان مراجعه کننده آلوده به انگـل هـای روده ای بودنـد و در سـال ۱۳۸۴ ، ۱۸/۸ درصد کودکان مراجعه کننده آلوده به انگل روده ای بوده اند و در شش ماه اول سال ۱۳۸۵ که در حال انجـام و بررسی می باشد تا پایان تیرماه حاکی از پایین بودن آلودگی به انگلهای روده ای می باشد . میزان آلودگی به انگلهـای روده ای کودکان مراجعه کننده ۱۲/۶ درصد بوده است و بیشترین آن مربوط به انگل ژیاردیا می باشـد . بحـث : مجموعـه نتـایج حاصـل حکایت از روند کاهش آلودگی انگلی کودکان به انگلهای روده ای دارد و مشخص کننده آن است که رعایـت مـوازین بهداشـتی کافی ، آب سالم و سیستم های دفع از جمله فاضلاب و ایجاد سرویس های بهداشتی . محـصور شـدن منـازلمـسکونی و کـم شدن مواجهه کود کان با خاک ، جمع شدن چادر ها و زیاد شدن فضای زندگی و خواب باعث شـده اسـت کـه درصـد آلـودگی انگلی روده ای در کودکان کاهش یابد و وضعیت بهداشتی کودکان رو به بهبود باشد . البته این موضوع یکـی از شـاخص هـای بهداشتی می باشد .