سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم عمیدی مظاهری – دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا شریفی راد – استادیار گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فرح فیروزه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فخرالملوک کاوه زاده – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

تغذیه مناسب و متنوعی که از شرایط اعتدال برخوردار باشد می تواند یکی از اساسی ترین پایه های سلامتی را به خود اختصاص دهد.به همین جهت هنگامی که دانش آموز وترد مدرسه میشود باید به تغذیه وی با دقت خاصی توجا شود. با توجه به تعداد زیاد دانش آموزان در کشور ما ( حدود ۱۸/۵ میلیون نفر) و بالطبع تعداد زیاد مدازس ضرورت توجه به مدارس بیشتر میشود. ( هدف از این تحقیق کنترل وضعیت بهداشتی فروشگاههای مواد غذایی مدارس در سه مقطع دبستان ، راهنمایی ، متوسطه دخترانه و پسرانه شهر اصفهان در سال ۱۳۸۲-۸۳ و نیز انجام یک مداخله آموزشی بر روی متصدیان فروشگاههای مذکور و بررسی تاثیر آن در بهبود شرایط قابل تغییر بوده است.) این تحقیق یک مطالعه توصیفی مقطعی نیمه تجربی بود. نمونه گیری با روش غیر احتمالی آسان انجام شد . جمعیت مورد مطالعه کلیه مدارس مقاطع دبستان راهنمایی دبیرستان دولتی شهر اصفهان بود که از ۵۶۷۳ مدرسه کل شهر اصفهان تعداد ۳۱۰ مدرسه بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. اطلاعات با چک لیست که در سه قسمت بهداشت فردی فروشنده ، بهداشت محیط فروشگاه ، بهداشت مواد غذایی تنظیم شده بود توسط پرسشگران تعلیم دیده بصورت مشاهده ای تکمیل شد . وضعیت بهداشتی فروشگاه با جمع امتیاز چک لیست در سه گروه مناسب ، نسبتا مناسب و نامناسب تقسیم بندی شد مداخله آموزشی در مواردی که توسط آموزش قابل تغییر بود صورت گرفت . پس از گذشت ۴ ماه از انجام مداخله آموزشی مجددا وضعیت بهداشتی مدارس تعیین شد. و با قبل از آموزش مقایسه شد اطلاعات با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیلشد بطور کلی ۴۶/۵% (۱۴۴مورد) مدارس از نظر بهداشت فردی ،۳۴/۵% (۱۰۷ مورد) مداس از نظر بهداشت محیط فروشگاه وضعیت نامناسب داشتند ، ۳/۹% (۳۰۲ مورد) مدارس از نظر بهداشت مواد غذایی وضعیت مناسب دارند. از نظر وضعیت کلی بهداشت فروشگاه ۲۸/۷% (۸۹ مورد) وضعیت نامناسب و ۳۷/۷% (۱۱۷مورد) وضعیت نسبتا مناسب و ۳۳/۶% وضعیت مناسب دارند. آزمون ویلکاکسون نشان داد که قبل و بعد از مداخله تغییر معنی داری د روضعیت فروشگاهها دیده نشد . براساس یافته ها وضعیت بهداشت محیط و بهداشت فردی فروشندگان نامطلوب است و نیاز به توجه بیشتری دارد نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد که آموزش فردی متصدیان تاثیر چشمگیری در بهبود وضعیت بهداشتی فروشگاه مدارس ندارد.( وضعیت بهداشت فردی فروشنده و بهداشت محیط فروشگاه قبل و بعد از آموزش تفاوت معنی داری نداشت.)بنابراین لازم است از روشهای که ضمانت اجرایی بیشتری دارند استفاده شود.