سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایرج ضاربان – عضو هیئت علمی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل
علی اصغر نشاط – عضو هیئت علمی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل
آزاده حیدری – دانشجویان رشته بهداشت خانواده دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاب
ام البنین عارفی – دانشجویان رشته بهداشت خانواده دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاب

چکیده:

بدلیل اهمیت رعایت نکات بهداشتی در آرایشگاه ها این مطالعه وضعیت بهداشتی محیطی ارایشگاههای زنانه شهر زابل را به همراه تعیین میزان آگاهی و نوع نگرش ایشان مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه مشاهده ای ، تحلیلی در ۸۸ آرایشگاه در سال ۱۳۸۴ و در شهر زابل انجام گرفت و با مراجعه به ارایشگاه هابر اساس فرم ائین نامه مقررات بهداشتی آرایشگاه ها وضعیت بهداشت محیطی این اماکن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان آگاهی ونوع نگرش آرایشگران با روش پرسشنامه ای تعیین گردید. بعد از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل نهائی با کمک نرم افزار SPSS انجام گرفت . بطور متوسط ۷۹/۶۱ درصد موارد ذکر شده در آئین نامه مقررات بهداشت رعایت شده و ۲۰/۳۸ در صد آنها رعایت نشده اند . میزان آگاهی ۷۸/۹ درصد آرایشگران در حد متوسط و ۱۷/۸ درصد در حد خوب و بقیه آگاهی ضعیف یا صفر داشته اند . میزان نگرش مثبت در ۴۴/۴ در صد آرایشگران مشاهده شده و ۳۱/۳ درصد آنها نگرش خیلی مثبت داشته اند و بقیه نگرش های صفر ، خیلی منفی و منفی داشته اند. ۶۰ درصد آرایشگران دارای سواد دبیرستانی و ۱۱/۱ درصد دارای مدارک دانشگاهیبوده اند و بقیه مربوط به بیسواد ها و مقاطع ابتدائی و راهنمایی بوده است. بر اساس اطلاعات دموگرافیگ ، میانگین سن آرایشگران برابر ۳۲/۷۲ سال بوده است که بیشترین سن ۵۲ سال و کمترین آن ۲۰ سال بوده است. میانگین سابقه کاری ۸/۸۴ سال بوده است. در پاسخ به این سئوال که آیا دارای جواز کسب می باشند ۸۹/۷ درصد جواب مثبت و ۱۰/۳ درصد جواب منفی داده اند. در این مطالعه در فواصل بین بازدید های مامورین بهداشتی نیز سئوال شده بود که در پاسخ بهطور متوسط هر ۴/۲۳ ماه یکبار از این آرایشگاه ها بازدید صورت می گیرد. بین میزان آگاهی افراد با میزان سواد آنها ارتباط معنی داری وجود دارد . بین آگاهی و نگرش و نیز بین میزان سواد و نوع نگرش ارتیاطی مشخص نشد نکته ای که از سوی آرایشگران کمتر مورد توجه قرار گرفته است انجام پیش بینی های لازم برای مبارزه با حریق می باشد که معمولا یا دارای کپسول آتش نشانی نیستندیا نسبت به شارژ آن اقدام نمی کنند . همچنین از جامعه مورد مطالعه فقط ۴۴/۳ درصد دارای صابون و حوله در محل آرایشگاه بوده اند که به لحاظ بهداشت فردی در این اماکن دارای اهمیت زیادی می باشد.