سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین انصاری – اعضا هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، اعضا مرکز ت
حسین کمانی – اعضا هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، اعضا مرکز ت
فردوس کرد مصطفی پور – اعضا هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، اعضا مرکز ت
علی مشکینیان – اعضا هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، اعضا مرکز ت

چکیده:

در حال حاضر عفونت های بیمارستانی یکی از دلایل عمده ابتلا و مرگ در بیماران بستری و عامل اصلی افزایش چشمگیر هزینه های بیمارستانی و ایجاد مخاطرات بهداشتی جدید در جوامع مختلف است که ارتباط مستقیم با بهداشت محیط بیمارستان دارد . هدف از این تحقیق بررسی وضعیت بهداشت محیط بیمارستانی شهر زاهدان می باشد. این مطالعه توصیفی در بیمارستان در ۳ بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان انجام شده است. اطلاعات لازم از طریق مصاحبه و مشاهده در فرم اطلاعاتی ثبت گردید. بیمارستانهای مورد بررسی از نظر بهداشت آب ، فاضلاب ، دفع زباله ، گند زدائی و بهداشت هوا مورد بررسی قرار گرفتند. توصیف د اده ها با استفاده از آمار توصیفی صورت گرفت. آب آشامیدنی ۲ بیمارستان از طر یق لوله کشی و دو مورد دیگر از طریق مخازن اب بود که گمد زدائی در مخازن انجام گرفت. در هر ۴مورد ،تصفیه فاضلاب به صورت لجن فعال انجام بود که پساب تصفیه به مصرف فضای سبز می رسید. در هیچ کدام از بیمارستانها قبل از دفع مواد زائد عفونی گند زدائی صئرت نمی گرفت . نحوه حمل و نقل مواد زائد به صورت سرباز و دفع نهائی در زباله سوزها صورت می گرفت . در تمام بیمارستانها سرویس های بهداشتی ، وسایل آشپزخانه و البسه روزانه۳ مرتبه با استفاده از پر کلرین ، ساولن ، هیپو کلریت سدیم و دکونکس گند زذائی می شد. سیستم تهویه ۲ مورد بیمارستانها نامطلوب و در یک مورد از بیمارستانها گند زدائی هوای محلولها ی مورد لزوم ، صورت نمی گرفت و در ۳ مورد دیگر از اشعه U.V برای این کار استفاده می کردند. با توجه به پیشرفت علوم مربئط به بهداشت محیط بیمارستانها و اهمیت آن ، به نظر می رسد که اصول مربوط به آن در مواقعی که هزینه بر نباشد بیشتر مورد توجه قرار می گیرد . بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع و بحث هزینه- کارائی باید در تمام موارد این موضوع به طور جدی پیگیری شود و بهداشت محیط بیمارستانها از همه لحاظ مورد توجه قرار گیرد.