سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزیتا محققیان – مربی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گیلان
کامران تقوی – استادیار بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مهرداد فرخی کری بزرگ – استادیار بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گیلان
سعید امیدی – مربی اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده:

بهداشت محیط عبارت است از پیشگیری از بیماریها با توجه به کنترل ومرتفع نمودن عوامل محیطی که در انتقال و تولید بیماریها موثر می باشند.این پژوهش به منظور بررسی وضعیت بهداشت محیط بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان درشهر رشت انجام گردیده است. این مطالعه از نوع توصیفی بوده و از طریق مراجعه حضوری به بیمارستانها ومصاحبه وتکمیل چک لیستهای تهیه شده انجام پذیرفته است . وضعیت کلی بهداشت محیط بیمارستانها بر اساس پرسشنامه های تکمیل شده در بیمارستان نشان داد که میانگین وضعیت مطلوب این بیمارستانها ۷۰/۵۵ درصد می باشد.در بین بیمارستانهای مورد بررسی بیمارستان تخصصی امیرالمومنین(ع) در بهترین وضعیت قرار داشته و بیمارستان شفا دردرصد می باشد.در بین بیمارستانهای مورد بررسی بیمارستان تخصصی امیرالمومنین(ع) در بهترین وضعیت قرار داشته و بیمارستان شفا درپائین ترین وضعیت (۶۰/۲%)قرارگرفت. همچنین بررسی مقایسه ای در واحدهای مختلف بیمارستان نشان داد که اتاق های عمل دارای بهترین وضعیت (۸۳/۸%) و سیستم دفع فاضلاب بیمارستانها دارای بدترین وضعیت (۳۰/۸%) می باشد. این مطالعه نشان داد که وضعیت بهداشت محیط بیمارستانهای مورد بررسی در مقایسه با استاندارد ملی مطلوب نبوده و بهبود وضعیت بهداشت محیط در بیمارستانها کاملاً ضروری است. همچنین مهمترین مشکل بهداشت محیط در بیمارستانهای مورد بررسی نحوه دفع مواد زائد جامد و فاضلاب می باشد.