سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهناز اجاقی – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه
فربد عبادی فرد آذر – استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدیر گروه خدمات ب

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه بررسی بهداشت محیط بیمارستانهای مورد مطالعه است. زیرا گزارشات متفاوتی از وضعیت بهداشت محیط بیمارستان در دسترس بوده که برخی حاکی از رعایت و یا عدم رعایت بهداشت محیط در بیمارستان میباشد. که چون از وضعیت بیمارستانهای منطقه اطلاعات علمی نداشته و با توجه به مشکلات و عواقب شناخته شده پایین بودن کیفیت خدمات بهداشت محیط این پژوهش در بیمارستانهای آموزشی، درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۱۳۷۷و انجام شد جمیعت مورد مطالعه تمامی ۹ بیمارستان وابسته به دانشگاه مذکور می باشد. مطالعه از نوع بررسی توصیفی است.ابزار گردآوری داده های پرسشنامه شامل پرسشهای بسته و مشاهده عینی بوده که اعتبار و روایی آن با انجام یک بررسی مقدماتی مورد تائید قرار گرفت در این مطالعه یازده بخش بیمارستان شامل اتاق عمل، آشپزخانه، رادیولوژی، آزمایشگاه، اورژانشR . S . C ، I.C.Uبخش بستری، رختشویخانه، وضعیت دفع زباله و وضعیت آب و فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته است و درجه مطلوبیت کامل ۱۰۰ در نظر گرفته شده است.ارائه یافته ها با استفاده از جداول یک بعدی و دو بعدی و آمار توصیفی انجام شده است.