سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم عمیدی مظاهری –
فخرالملوک کاوه زاده –
محسن غیور –
لیلا رویگری –

چکیده:

توجه به سلامت دانش آموزان نوعی سرمایه گذاری جهت نسل های آینده محسوب می شود. با توجه به کثرت دانش آموزان در کشور ما و عنایب به مدت زمان طولانی حضور در م دارس و علاقه وافر آنها به خرید مواد غذایی و تنقلات از بوفه مدارس و نقش این بوفه ها در تأمین یک یا چند میان وعده غذایی مهم ضرورت توجه جدی به بهداشت این مکان ها مخص می شود. در این پژوهش به بررسی وضعیت بهداشت محیط فروشگاه های مواد غذایی مدارس شهر اصفهان پرداخته شده است. مواد و روش: این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی در پائیز و زمستان ۱۳۸۴ در محدوده شهر اصفهان انجام شد. از مجموع مدارس مقاطع مختلف تعداد ۳۱۰ مدرسه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد و وضعیت بهداشت محیط فروشگاه مواد غذایی آنها با روش مشاهده و ثبت در چک لیست محقق ساخته با استناد به استاندارد بهداشت محیط فروشگاه های مواد غذایی توسط کارشناس بهداشت محیط ارزیابی گردید و اطلاعات با نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل شد. نتایج: تنها ۴/۸% از فروشگاه ها دارای شیر آب و دستشیی بودند. در ۹۳/۹% از فروشگاه ها کفش یوی مناسب و در نتیجه امکان شستشوی مرتب وجود نداشت. در ۶۱% از فروشگاه ها سطل زباله دربدار و قابل حمل وجود داشت که در ۵۷/۷% از مواردسطل بدون کیسه زباله و اطراف آن کثیف و آلده بود. تنها در ۵۱/۹% از فروشگاه ها پیشخوان و میز کار قابل شستشو وجود داشت و در ۹۵/۱% از آنان حشرات یا موش و گربه دیده می شد. به طور کلی در ۳۴/۵% از فروشگاه ها وضعیت بهداشت محیط نامطلوب، در ۶۰/۶% متوسط و در ۴/۸ مطلوب بود. آزمون من ویتنی نشان داد که بهداشت محیط فروشگاه در مدارس دخترانه بهتر از مدارس پسرانه (۰/۰۰۱=Pvalue) و در مدارس دارای فروشنده زن بهتر از مدارس دارای فروشنده مرد (۰/۰۰۶=Pvalue) و در م دارس دارای مراقب بهداشتی بسیار بهتر بود (۰/۰۰۱>Pval ue). بحث و نتیجه گیری:لازم است به نقش مربیان بهداشت در ارتقاء بهداشت محیط فروشگاه مواد غذایی مدرسه توجه بیشتری مبذول گردد. فروشگاه مواد غذایی باید در نقشه مدرسه وارد و به سبک اصولی ساخته شد و متصدیان در این زمینه به روش مناسب آموزش داده شوند.