سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدعلی ززولی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ماز
اعظم طالبی – دانش آموخته کارشناسی بهداشت محیط
معصومه حضرتی – کارشناس بهداشت مرکز بهداشت قائ مشهر
حجت ا… دهبوید – دانش آموخته کارشناسی بهداشت محیط

چکیده:

نزدیک به یک سوم از جمعیت کل کشور در مدارس به سر می برند و افراد تحت پوشش نیز آسیب پذیر می باشند بنابراین ایجادیک محیط بهداشتی و سالم آموزشی، علاوه بر تامین سلامت دانش آموزان می تواند الگوی مناسبی برای آنان باش د. مدارس غیر انتفاعی به عنوان یکی از انواع مدارس کمتر مورد توجه مقامات بهداشتی می باشندلذا، بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است . هدف از این مطالعه بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس غیر انتفاعی شهر قائمشهر درسال ۱۳۸۷ بوده است. مواد و روش ها : این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بوده و جمعیت مورد مطالعه تمام مدارس غیر انتفاعی شهر قائمشهر (در سه مقطع ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان ) می باشد .نمونه مطالعه ۳۷ مدرسه بود که به روش تصادفی انتخاب گردید .. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه حاوی ۸۳ سو ال که بر اساس آنین نامه های موجود تدوین شده بود استفاده شد.. پس از بازدید از مدارس منتخب، نسبت به تکمیل پرسشنامه ها اقدام شد و در نهایت با استفاده از امار توصیفی ، وضعیت بهداشت محیطی این مدارس مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها : نتایج نشان داد که دیوار کلاس های ۷۰ درصد مدارس نامناسب بود. کمبود فضا و ابعاد کلاس ها نیز از دیگر مشکلات بارز این مدارس بود . نورطبیعی ۵۴ درصد از کلاس ها نیز کم و از سمت چپ نمی تابید . شرایط توالت ها و دستشویی ها مطلوب وآبخوری ها نا مطلوب بود . تعداد محدودی از بوفه ها دارای شرایط استاندا رد بودند و اکثر خدمتکاران فاقد کارت و گواهینامه بهداشتی بودند . بسیاری از آزمایشگاه ها فاقد تهویه مناسب ، آب و صابون و دستورالعمل ایمنی بودند . در ۸۹ درصد مدارس تعداد کافی کپسول اطفا ء حریق وجود داشت . تنها ۵٫۴% مدارس دارای دو راه فراراضطراری و ۲٫۷ درصد دارای زنگ خطر در شرایط اضطرار بودند . جمع آوری زباله و آب شرب کلیه مدارس بهداشتی بود ۹۷/۳% مدارس فاقد توری در و پنجره ۹۱ درصد فاقداتاق خدمات بهداشتی مجزا و ۸۶٫۴۹% فاقد فضای سبز بودند . در اکثر مدارس جعبه کمک های اولیه وجودداشت. نتیجه گیری : با توجه به نتایج این تحقیق و مشاهده مشکلات متعدد بهداشتی ، توصیه می گردد این دسته از مدارس با قوت بیشتری مورد پیگیری مقامات بهداشتی قرار گیرند لذا ضروری است که هماهنگی بین بخشی بیشتری بین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران و سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به عمل آید.