سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهنام باریک بین –
زهرا هریوندی –

چکیده:

در حال حاضر علی رغم وجود تعداد زیادی اماکن متبرکه در سراسر کشور و حضور گسترده مردم مسلمان در این اماکن و همچنین توصیه هایی که در زمینه حفظ آراستگی مؤمنین در زمان حضور در مساجد و رعایت محیط در مساجد و ا ماکن متبرکه شده است، لیکن ه نوز مشکلات بهداشتی عدیده ای مشاهده می گرددکه باید مرتفع شود. با توجه به موارد فوق الذکر جای آن دارد مسئولین بهداشت کشور که در زمینه های مختلف بهداشتی طرحهای متنوعی را ارائه می نمایند. در این خصوص چاره اندیشی نموده و با بررسی علل پیدایش وضعیت فعلی و شناخت وضعیت مطلوب راه رسیدن به آن را جستجو نمایند و با جلب مشارکت سایر نهادهای کشور و مردم مؤمن و ا نقلابی ایران دراین راه حیر که خود نوعیعمران مساجد است پیشقدم گردند. استان جدیدالتاسیس خراسان جنوبی به دلیل آنکه شهرهای موجود در استان از لحاظ بافت فرهنگی و مذهبی متغیر می باشند و تاکنون تحقیقی در این زمینه در این استان ا نجام نگرفته بود، لذا بر آن شدیم تا وضعیت بهداشتی مساجد و اماکن متبرکه و م ذهبی شهر قهستان واقع در شهرستان در میان که جدیداً به عنوان شهر (۱۳۸۴) معرفی گردیده است را مشخص نمائیم. رو تحقیق: وضعیت کلیه مساجد و حسینه های موجود در شهر قهستان و روستاهای تابعه شامل ۷۳ باب مسجد و ۲۱ باب حسینیه در شهر قهستان و ۴۸ روستای تابعه آنرا در مدت زمان ۴ ماه از بهمن ماه ۱۳۸۴ لغایت اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ از نظر وضعیت بهداشت فردی، وسایل و لوازم کار و وضعیت ساختمانی و موارد متفرقه را به روش سرشماری و از طریق مشاهد، مصاحبه و تکمیل فرمهای آئین نامه های بهداشتی مساجد مورد بررسی و بر اساس فرم شماره ۷/۱ آئین نامه مقررات بهداشتی وزارت متبوع جدول ارزیابی وضعیت بهداشتی مساجد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: به طور کلی مساجد از لحاظ رعایت بهداشت فردی ۹۹% وضعیت نامطلوب و ۱% وضعیت متوسط داشت ضمن اینکه از نظر وسایل و لوازم کار ۹۷% وضعیت نامطلوب و ۳% در وضعیت متوسط قرار دارد و از نظر وضعیت ساختمانی ۷۷% وضعیت نامطلوب ۱۵% وضعیت متوسط و ۸% وضعیت مطلوب می باشد. در نتیجه وضعیت نهایی نشان دهنده ۸۱% وضعیت نامطلوب و ۱۹% وضعیت متوسط و از نظر موارد متفرقه شامل وضعیت آبدارخانه، آشپزخانه، توالت، دستشویی، وضوخانه، کفش داری و فاضلاب ۲۱% وضعیت مطلوب و ۲۳% وضعیت نامطلوب و ۵۶% فاقد سرویسهای فوق می باشد. ضمن اینکه ۴% مساجد و ا ماکن متبرکه د ارای کپسول آتش نشانی، ۴۳% مساجد و اماکن متبرکه دارای خادم و ۲۸% دارای آبدارچی بودند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده متأسفانه وضعیت بهداشت فردی در مساجد که در سلامت افراد و ع موم مردم که از مساجد استفاده می نمایند بسیار اهمیت دارد، بسیار نامطلوب (۹۹%) بود، ضمن آنکه از نظر وسایل و لوازم کار با ۹۷%، وضعیت ساختمانی و ۷۷% و وضعیت نهایی با ۸۱% وضعیت نامطلوبی داشت که این نشان دهنده عدم توجه کافی به وضعیت مساجد شهر قهستان می باشد. بنابراین با یک بررسی لی از وضعیت بهداشتی مساجد و اماکن متبرکه به این نتیجه می رسیم که در مجموع وضعیت مساجد بسیار نامطلوب است و پیشنهاد می گردد: اولاً: از طریق سازمانها و نهادهای دولتی متولی مساجد نظارت کافی انجام و اعتبارا لازم تخصیص یابد. ثانیاً: برای کلیه مساجد هیئت امنا تعیین و توسط مسئولین بهداشتی آموزش های لازم ارائه گردد.