سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد اصل هاشمی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز .دانشکده بهداشت تغذیه
قزل مشدی بردی – کارشناسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت و تغذیه

چکیده:

اغلب فعالیت های بهداشت محیط در مرکز بهداشت در زمینه بهسازی محیط معطوف به دفع بهداشتی زباله ، ایجاد توالت های بهداشتی و ……. آشامیدنی می باشد . بنابر این بررسی کلی فعالیت واحد بهداشت محیط روستایی در خصوص پیشرفت فیزیکی برنامه های بهسازی محیط و عملکرد نیروها در سطوح مختلف از قبیل کارشناسان ستادی بهداشت محیط واقع در مرکز بهداشت شهرستان در قالب کادر نظارت و پشتیبانی و در سطح مراکز بهداشتی و درمانی روستایی توسط کاردان های بهداشت محیط و د ر سطح خانه های بهداشت روستایی توسط بهورزان در قالب کادر اجرایی و بررسی اینکه فعالیت این افراد تا چه حد در پیشبرد اهداف سازمانی مرکز بهداشت محیط موثر بوده است. مواد و روش ها : نوع تحقیق از نوع توصیفی – مقطعی می باشد در این روش وضعیت بهسازی بهداشت محیط ۹۵ روستا های تحت پوشش و شاخص های بهداشتی ۱۲ مراکز بهداشی و درمانی روستاهای مرکز بهداشت شهرستان آق قلا مورد بررسی قرار گرفت .در این خصوص ابتدا کلاس بازآموزییک روزه در مرکز بهداشت شهرستان برای کاردان ها و بهورزان خانه بهداشت صورت گرفت سپس بهورزان وکاردان ها به محل کار خود مراجعه کرده و پس از تکمیل چک لیست ( شامل دفع زباله و … از ابتدای ۱۳۸۴ تا پایان سال بمدت یک سال )، بر اساس روش های آماری spss تجزیه و تحلیل گردید اولویت بندی فعالی ت های بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان با توجه به شاخص های بهداشتی به دست آمده نشان می دهد که متوسط شاخص کل روستاهای تحت پوشش ۱۲ مرکز بهداشت شهرستان آق قلا برای دفع فضولات دامی ، دفع بهداشتی فاضلاب ، توالت بهداشتی ، دفع زباله به ترتیب ۳۴/۲۶% و ۵۵/۰۶% و ۶۹/۶۷% و ۸۵/۱۰% می باشد. وضعیت بهسازی محیط پایان سال کل مرکز بهداشت شهرستان در مقایسه با ابتدای سال(که شاخص های کل مراکز بهداشتی و درمانی در اصل مقاله به صورت مجزا آمده است . ) و در صد پیشرفت هر مورد از برنامه و مقایسه شاخص های بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان در مقایسه با شاخص های استانی بهتر گردیده است .بنابر این لازم است واحد بهداشت محیط این شهرستان فعالیت های خود را برای سال آینده با توجه به شاخص های به دست آمده اولویت بندی نمود.