سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسفندیار ظهور پرالک – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

گوجه فرنگی(Lycopersicon eseulentum Mill) میزبان تعداد باکتری بیماریزای گیاهی می باشد پژمردگی باکتریاییگوجه فرنگی ناشی از Ralstonia solanacearum (Rs) درسال۱۳۷۲از فارس ، بیماری خال زدگی باکتریایی گوجه فرنگیناشی ازPseudomonas syringae pv tomato (Pss) در سال۱۳۷۳از ورامین وشانکرباکتریاییگوجه فرنگی Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis(Cmm) در سال۱۳۶۷ در حومه ارومیهدیده شد.علایم بیماری در Pstبصورتلکه هایگرد و نامنظمتاقهوه ای و سیاه با کلروزگسترده و یا محدود رویبرگها و لکه هایبیضویکشیده روی دمبرگ، کاسبرگ ، دمگل و شاخهوساقه ودر روی میوهبصورتخالهایسیاهپراکندهسطحیوگاهبا هالهکلروتیکروی میوهرسیده است .در حالی که در شانکرباکتریاییگوجه فرنگی علائم بیماری شاملپژمردگیبوتهبروزشانکر هایقهو ه ایرویساقه و دمبرگ ، تیرهشدن بافتآوندی و بعضیموارد ظهور لکههایمدورسفید با برجستگیکوچکقهوه ایدر مرکزآن بر روی پوست میوهمی باشد. در پژمردگی باکتریاییگوجه فرنگی علایم بیماری عبارت است. از پژمردگی و پلاسیدگی برگهاسبزخشکیسریعشاخ وبرگ و تغییررنگ سیستم آوندیساقه است. علائم پوسیدگینرمدرساقهگیاهچه و بوته ها و میوه هایگوجهفرنگیدراثر ایندو عاملPectobacterium carotovorum subsp. carotovorum(Pcc) وDickeya chrysanthemi(Dc) میباشد.طیسالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ تعدادینمونهازبوته هایآلوده گوجه فرنگیجمع آوری و به روش هایمعمول باکتری شناسی مورد بررسی قرار گرفت نتایج حاصل ازاینبررسیبهمنزله عدموجود بیماریCmm در مزارع خراسانرضوی و احتمال وجود پاتواری ازPs بر رویمزارع گوجه فرنگی و وجود باکتریاپی فیت Pantanoe herbicolaمی باشد. علائمپوسیدگی نرم در ساقه و گیاهچهبوته های گوجه فرنگی در اثر عامل Pc نیز مشاهده شد.