سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا غفاریان – کارشناس ارشد زراعت – اکولوژی (شرکت سبز کار پیرا)

چکیده:

بیمه کشاورزی یکی از شاخه های تخصصی خدمات بیمه می باشد که سابقه آن کمتر از سایر خدمات بیمه ای است. در عصر کنونی ، نقش مهم بیمه کشاورزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی محرزگردیده است و یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع انسانی به شمار می رود. کلیه بیمه ها بر اصولی استوار هستند و برای تحقق عقد بیمه باید شرایط معینی وجود داشته باشد. بدون شک نقشعمده بیمه ، چنان تامینی است که اشخاص کم و بیش آگاهانه نسبت به آن احساس نیاز می کنند. نقش بیمه، تعدیل فششار خسارتهای ناشی از خطرات است به گونه ای کهخسارتهای بالفعل به یک فرد یا یک گروه به یک مزرعه یا مزارع یک منطقه درزمان خاص وقوع آن متمرکز نشده، بلکه زیان اقتصادی و اجتماعی خسارتها در سطح وسیعی توزیع شود.
ناپایداری طبیعت و ماهیت متغیر و پیش بینی ناپذیری پدیده ها و حوادث طبیعی، شرایط خاصی را برای بخش کشاورزی ایجاد کرده که درنتیجه آن تولیدات کشاورزی و آینده کشاورزان با قطعیت نداشتن همراه شده است. مطالعات متعدد گویای ریسک گریزی بهره برداران کشاورزی، به ویژه کشاورزان کوچک و خرده پاست. سرمایه گذاری در کشاورزی از نیازهای عمده رشد و توسعه پایدار اقتصادی، ایجادروندی مطمئن و فزاینده در تولید محصولات کشاورزی و در نتیجه تامین امنیت غذایی مورد نیاز جامعه است. با این حال صاحبان سرمایه اگر در برابر مخاطرات موجود در انجام فعالیت های کشاورزی تامین نداشته باشند، حاضر به سرمایه گذاری جدید یا توسعه فعالیتهای اقتصادی نخواهند بود.