سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین محوی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ت
احمد رجبی زاده – مربی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرما
محمد احمدیان – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
علی فاتحی زاده – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

فاضلاب بیمارستانی ممکن است حاوی مقدار زیاد میکرو ارگانیسم های پاتوژن، باقی مانده های دارویی و آزمایشگاهی، متابولیت های حاصل از مواد دارویی ، عناصر رادیو اکتیو ویا دیگر مواد شیمیایی خطر ناک باشد . بنابراین توجه به وضعیت تصفیه و دفع این فاضلاب ها از اهمیت خاصی برخوردار است .هدف از این مطالعه بررسی وضعیت تصفیه فاضلاب و کیفیت پساب خروجی بیمارستان های استان کرمان است. ۱۳۸۴ انجام گرفت . در این پژوهش ابتدا استان کرمان به ۷ – روش تحقیق :این پژوهش بصورت مقطعی در سالهای ۸۶خوشه تقسیم شدو از میان خوشه ها از طریق جدول اعداد تصادفی ۷ بیمارستان انتخاب شد و وضعیت موجود تصفیه خانه های استان کرمان با توجه به پارامتر های میزان اکسیژن خواهی شیمیاییCOD میزان اکسیژن خواهی بیوشیمیایی BOD، اکسیژن محلول DO کل جامدات معلق pH ، TSS کدورت، نیترات و نیتریت ، فسفات کلراید سولفات مورد بررسی قرار گرفتند .همچنین از بخشهای مختلف تصفیه خانه بیمارستانهای تحت مطالعه بازدید به عمل آمد. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که ۷۲/۴۱ درصد از BOD و ۶۵/۵۲درصد از COD نمونه های اندازه گیری شده بالاتر از حد استاندارد پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست بودند . مقادیر اندازه گیری شده برای پارامتر های pH، کلراید، سولفات و نیتریت در محدوده مجاز استاندارد پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشتند.به طور کلی تصفیه خانه های فاضلاب بیمارستانهای مذکور بازده مناسبی نداشته و لزوم بازنگری کلی در خصوص نوع فرایند تصفیه و بهره برداری ضروری به نظر می رسد.