سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید رمضانی – اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات شیلات ایران
محمد وحید فارابی –

چکیده:

دو ایستگاه رهاسازی و دو ایستگاه صید در طول مسیر رهاسازی بچه ماهی در رودخانه در فواصل ۵۰۰ متری و ۱۵۰۰ متری از مصب رودخانه تجن انتخاب شده هم چنین دو ایستگاه صید نیز در طرفین مصب و در داخل دریا به فواصل ۱۰۰ متری در نواحی بخش ساحلی دریا انتخاب شد. ۴۰۰۰۰ عدد بچه ماهی با میانگین وزنی متفاوت پس از علامت گذاری در طی ۴ مرحله در ایستگاه های رهاسازی، رها گشته و ۱۲۰ عدد از آنها مجددا در ایستگاه های صید، با تورهای گوشگیر با اندازه چشمه ۱۰ میلی متر صید گردیده و بررسیهای تغذیه ای بر روی آنها انجام شد. نمونه برداریهای بنتوزی و زئوپلانکتونی از نظر بارغذایی رودخانه انجام شد. بررسیها نشان داد که از نظر وضعیت بنتیکی شش رده از بی مهرگان کفزی شامل ۱۱خانواده و ۹ گونه شناسایی شدند. که شامل رده حشرات، رده کرمهای کم تار، رده کرمهای پرتار، رده سخت پوستان ، رده دو کفه ای ها و رده شکم پایان بوده اند. هم چنین از نظر وضعیت زئوپلانکتونی در مجموع ۲۷ گونه زئوپلانکتون تعلق به روتاتورا، کلادوسورا، کوپه پودا، کشتی چسب ها، پروتوزوآو روزنه داران شناسایی شده اند. در مجموع با توجه به شرایطمناسب بنتوزی و زئوپلانکتونی در رودخانه هیچگونه تغذیه ای توسط بچه تاسماهیان ایرانی در رودخانه صورت نگرفته بود. (شاخص معده و روده برابر صفر بوده است). اما بچه ماهیانی که پس از ۱۴ روز از بخش ساحل دریا صید گردیده بودند از گارماریده (نوعی پرتاران) تغذیه نموده بودند.