سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا یزدانی – کارشناس ارشد آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفه
حمید طلایی – کارشناس ارشد زمین شناسی، سازمان آب منطقه ای استان اصفهان

چکیده:

فراهم بودن منابع آب ازجمله عوامل مهم در توسعه اقتصادی – اجتمایی در یک منطقه است. با توجه به رشد روزافزون جمعیت و افزایش تقاضا برای آب، انجام تمهیدات لازم جهت توسعه منابع آّب بخصوص در مناطق خشک از اهمیت ویژه ای برخوردار است .از آنجا که استان اصفهان بخصوص قسمت شرق و جنوب شرقی آن مستعد وقوع خشکسالی است، این بلیه طبیعی موجب توسعه بیابان و کویر زایی در این منطقه شده است .خشک شدن چاهها و قنوات دراین نواحی از جمله تاثیرات این بهره برداری نابخردانه می باشد .در این تحقیق وضعیت آبخوان ومیزان تغذیه سفره آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه تعیین گردید و ضمن تعیین مولفه های بیلان آّب، تغییرات سطح آب در چاههای منتخب بررسی گرد ید. منحنی روند تغییرات ماهانه میزان سطح آب زیرزمینی در طول دوره آماری ترسیم گردید و نسبت به حالت میانگین مقایسه گردید . همچنین رابطه بین بارش و میزان تغذیه سفره آب زیرزمینی مورد بررسی قرارگرفت. با توجه به نتایج بدست آمده آستانه بحران در دوره آماری منتخب افز ایش یافته است بطوریکه در سال آبی ۸۱-۸۰ بیلان آبی منطقه منفی?H=-40cmبوده است. نتایج نشاندهنده بهره برداری نامناسب از آبهای زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه است که وقوع بلیه خشکسالی این روند را تشدید نموده است.