سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

معصومه جهانداری – کارشناس بهداشت محیط
ولی علیپور – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
محمدعلی ززولی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

رشد روزافزون جمعیت تزاید تولید زباله و تخلیه آن به محیط زیست را به دنبال داشته است. بطورکلی زباله از منابع خانگی، تجاری صنعتی، بهداشتی و درمانی (مهمترین گروه زباله های خطرناک بیولوژیکی)، مناطق باز، مؤسسات و فعالیتهای ساختمانی تولید می ود. از آنجا که قبل از هر اقدامی باید اطلاعات کاملی از کمیت و کیفیت زباله تولیدی این بخش جمع آوری گردد. در همین راستا مطالعه اخیر طراحی و اجرا گردیده است. مواد و روشها: جامعه آماری در این پژوهش توصیفی ۴ بیمارستان دولتی و پنج بیمارستان خصوصی بوده است. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه و ترازو seca بوده است. نرم افزارهای مورد استفاده SPSS و excel و آزمون آماری مورد استفاده Indepenent test بوده است. یافته ها: سرانه تولید زباله عفونی و غیر عفونی در بیمارستانهای خصوصی به ترتیب ۰/۶۲ و ۱/۳۲ در بیمارستانهای دولتی ۰/۸۴۷ و ۱/۱۲۷ کیلوگرم به ازای هر تخت در روز است. بحث: میانگین سرانه کل زباله های بیمارستانی در بندر عباس ۱/۹۵۰ کیلوگرم به ازای هر تخت در روز است که ۰/۷۵ کیلوگرم از میانگین سرانه کشور و ۰/۷۶ کیلوگرم از سرانه تهران و ۰/۳۹ کیلوگرم از سرانه اصفهان کمتر است. علت این امر نیز احتمالاً به پائین تر بودن سطح خدمات در بیمارستانهای بندر عباس مربوط است.