سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن بنی اسدی – عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
مهدی بنی اسدی – مدرس آموزشکده رضوان کرمان
احمد ناصری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
عباس رفسنجانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

هر حوزه آبخیز ویژ گیهای خاصی دارد که مدیریت آبخیز را تحت الشعاع قرار می دهد بهره برداری از منابع طبیعی موجود در هر آبخیز به ویژه منابع خاک وآب که دو منبع لازم وملزوم برای تولید می باشند نیاز به انجام مطالعات گسترده ای دارد . استان کرمان با مساحتی حدود ۱۸۳۰۰۰ کیلومترمربع یکی از پهناورترین استانهای ایران می باشد که در منطقه خشک ونیمه خشک ب واقع شده است کمبود آب و فقر پوشش گیاهی از یک طرف باعث بروز مشکلات زیادی شده و حا لگاهی در اثر بارندگیهای کوتاه مدت سیلاب جاری شده و خسارات جانی ومالی زیادی ایچاد می نماید. در سالیان اخیر نیز تقریبا هر ساله این مشکل وجودداشته است و طبق پیش بینی کارشناسان در سالهای اخیر نیز شدیدتر خواهد بود . بنابراین به منظور دستیابی به راه حلهایی که بتوان مشکلات را کمتر نمود شناخت حوزه های آبخیز به منظور یافتن عرصه هایی معرف که بتوان با انجام پروژه های تحقیقاتی به اهداف زیر دست یافت ضرورتی اجتناب ناپذیر است . انتخاب عرصه های مناسب و آبخیزهای نمونه و تحقیق پیرامون شیوه های احیا، حفاظت،توسعه و بهره وری از منابع تجدید شونده آب ( سطحی و زیر زمینی ) خاک وگیاه هرآبخیز ، انتخاب موضوعات تحقیقاتی متناسب با هر عرصه همچنین تعیین قابلیت تعمیم نتایج هر تحقیق مستلزم آگاهی از چند و چون این منابع و همچنین ویژگیهای هواو اقلیم شناسی ، هندسی و سنگ شناسی آبخیز می باشد . روشن است که عرصه های آبخیز کشور بوسیله دستگاهای اجرایی ، دانشگاهها ، سازمانهای مطالعاتی خارجی و داخلی به ویژه در قا لب طرح جامع آب کشور (جاماب) مورد بررسی قرار گرفته و گزارشهای آنها در دسترس است . لیکن اطلاعات موجوددر این گزارشها به نحوی است که در صورت تلفیق با یکدیگر تکمیل می گردند این طرح به منظور گردآوری و ساز ماندهی اطلاعات مزبور و همچنین تعداد، انواع و پیشینه ادوات ه واشناسی و آب سنجی (سطحی و زیر زمینی ) کشور به اجرا در می آید روش تحقیق مبتنی بر جمع آوری آمار و اطلاعات ، رفع ابهامات، تکمیل آمار و اطلاعات و داده پردازیهای لازم ، تطبیق با طبیعت و مقایسه خصوصیات و ویژگیهای هریک از آبخیزهای استان با یکدیگر بوده به نحوی که بتواند پاسخگوی لازم برای انتخاب عرصه معرف باشد که هدف اصلی این تحقیق است . امکان اجرای پروژه های تحقیقاتی ، تعیین اولویت ها از جمله سایرپی آمد ها حاصل از این طرح خواهد بود.