سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین فرزانه – کرشناس مرکز تحقیقات کشاورزی – منابع طبیعی خراسان رضوی-سبزوار

چکیده:

به منظور استفاده بهینه و بهره برداری بیشتر از منابع و اراضی نخستین گام در مسیر گسترش فضای سبز شناسایی خاک و آب موجود منطقه می باشد.محیطی که ریشه گیاه در آن مستقر و فعالیت می کند.دارای مشخصات و خصوصیاتی است که قبل از مشخص شدن نوع کشت و کار و بهره برداری از اراضی لازم به نظر می رسد.با مطالعات خاکشناسی این خصوصیات مشخص شود و کلیه عوامل و شرایط مناسب و نا مناسب تعیین گردد.در غیر اینصورت نه تنها از اجرای طرحهای فضای سبز و عمرانی نتیجه مطلاوبی به دست نمی آید بلکه ممکن است باعث بروز ضایعات و خساراتی نیز گردد.برای رسیدن به این اهداف اقدام به بررسی و تجزیه و تحلیل عناصر ریزمغذی خاک در اراضی محدوده فضای سبز شهر سبزوار شد .محدوده مورد نظر از شمال شهرک توحید از جنوب حاشیه شمالی رودخانه کالشور سبزوار و از شرق قبل از روستای باغان (محدوده کابل خودرو) و غرب شهر تا میدان مشاهیر سبزوار می باشد.به منظور بررسی روند تغییرات عناصر میکرو خاک تحقیقی در سطحعرصه فضای سبز واقع در شهر و اراضی حاشیه شهر سبزوار از طریق حفر پروفیل و تجزیه نمونه ها در منطقه صورت گرفت.نمونه های خاک برداشت شده از پروفیل های حفر شده برای آنالیز عناصر میکرو به آزمایشگاه ارسال گردید.مقایسه حد بحرانی عناصر میکرو خاک با میزان اندازه گیری شده این عناصر صورت گرفت(جدول ۱و۲ و نمودار ۳تا۷) نتایج حاصله بیانگر این واقعیت است که در خاکهای مورد بررسی آهن دارای وضعیت کمبود شدید و روی بشدت ضعیف و همچنین از نظر مس و منگنز دارای کمبود هستند.ولی بلحاظ بر حد متوسط تا زیاد را نشان می دهد.بطور کلی خاکهای مورد مطالعه از نظر آهن روی مس و منگنز دارای کمبود هستند.که بایستی تقویت شوند.ولی از نظر بر دارای وضعیت متوسط تا زیاد می باشند.که احتمال مسمومیت بر در این خاکها وجود دارد.