سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شروان عطایی – عضو هیئت علمی دانشکده راهآهن دانشگاه علم و صنعت، تهران
سعید محمدزاده – عضو هیئت علمی دانشکده راهآهن دانشگاه علم و صنعت، تهران

چکیده:

لزوم مدیریت تعمیر و نگهداری بهینه و پیشبینانه خطوط، نیاز به برنامهریزی بهسازی و بازسازی و تهیه بودجه مورد نیاز آن، لزوم تعیین بهینه محدودههای تقلیل سرعت و اثرات افزایش بار محوری و هزاران نیاز دیگر، ضرورت وضعیت – سنجی خط و سازههای فنی و تعیین مدلهای پیشبینی وضعیت آن را امری اجتنابناپذیر میکند . در این مقاله، وضعیت خطوط راهآهن ایران مبتنی بر اندازهگیری نامنظمیهای هندسی توسط ماشین اندازهگیری خط مورد بررسی قرار گرفته و تصویری از وضعیت خطوط راهآهن ایران ارائه شده است .