سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مفتاح هلقی – ، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی وضعیت خود پالائی رودخانه گرگانرود ، تعداد ی ایستگاه اندازه گیری کیفیت آب بر روی این رودخانه احداث و اندازه گیری پارامتر های کیفیت آب بطور منظم انجام گردید . وضعیت خودپالائی این رودخانه با دو روش تجربی و آماری مورد بررسی قرار گرفت و هیچیک از این روشها وضعیت نامطلوب خودپالائی را برای این رودخانه نتیجه نداده اند . حداکثرBODمشاه ده شده این رودخانه در دوره بحرانی (فصل تابستان ) تا قبل از محل سد وشمگیر اندکی بیش از مقدار مجاز بوده ولی این مشکل در پایین دست محل سد مشاهده نگردیده است