سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی اکبر رضایی آشتیانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک
محمدعلی هادی – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان
مریم شهاب – فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

چکیده:

زباله عفونی به پس مانده های زائد و جامدی گفته می شود که ناشی از فعالیتهای بخشهای بهداشتی و درمانی هستند و مملو از میکروبها، ویروسها و سایر عوامل بیماریزا می باشند. این زباله می توانند محیط و اطرافیان را آلوده، بیمار و مبتلا نمایند. بازیافت زباله های عفونی ممنوع است مواد بازیافتی از زباله های عفونی بویژه قطعات پلاستیکی آنها مورد توجه واحدهای تزریق پلاستیک است. لذا این زباله ها بصورت کاملاً غیر بهداشتی م ورد دستبرد افراد سودجو قرار می گیرند. در شهر اراک که آلاینده های هوا متعدد می باشند واراک را جزء ۷ شهر آلوده کشور قرار داده استفاده از زباله سورز یزر سئوال است. روش کار: به منظور برسی وضعیت جمع آوری حمل و نقل و دفع و دفن زباله های عفونی پرسشنامه ای مشتمل بر ۱۱۱۰ سئوال طراحی و پس از آموزش هماکران آنها در مراجعه به بیمارستانها و مصاحبه با مدیر و کارکنان و مشاهده سیتسم جمع آوری زباله از محل تولید تا دفن نتایج را درج و بصورت توصیفی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج: میانگین سرانه زباله در بیمارستانهای شهر اراک روزانه ۲/۵۱ کیلوگرم است. زباله های بیمارستان در محل تولید تفکیک نمی شوند و اطلاعات کارگران مسئل جمع آوری و جمل و نقل زباله های عفونی بسیار اندک است و آموزشی ندیده اند. تنها زباله سوز موجود در یکی از بیمارستانها فاقدر اپراتور تحصیل کرده می باشد و خاکستر ان در کنار بیمارستان تخلیه شده، اکثریت بیمارستانهای اراک فاقد کارشناس بهداشت محیط می باشند. فان امل زباله های فعونی نامناسب است و موجب پخش خونابه و شیرابه زباله در سطح شهر می گردد. زباله های عفونی مورد دستبرد سودجویان قرار گرفته بصورت غیر بهداشتی تفکیک می شوند. زباله های عفونی همراه با زباله های شهری در محلی نامناسب تخلیه می شوند و نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشان می دهند که حمل ونقل و دفع زباله های عفونی در ۵ بیمارستان اراک و تعدادی از مراکز بهداشتی درمانی که فعالاً بوسیله فان انجام می شود نامناسب است و زباله های عفونی تعدادی از مراکز درمانی و کلیه مطبها همراه زباله های خانگی جمع آوری می شوند و همچنین زباله های عفونی و خانگی جمع آوری شده بصورت مخلوط در یک محل تخلیه می شوند و پس از تفکیک ماد قابل بازیافت (بوسیله افراد سودجو) با خاک مخلوط می گردد و اصولاً محل دفن زباله ها کاملاً نامناسب است زیرا در مسیر رودخانه و مشرف به بزرگترین آبخوان شهرستان می باشد و لازم است سریعاً برای بهبود شرایط فکر اساسی و اقدامی هماهنگ صورت گیرد. ضمناً آگاهی کارگران بیمارستانها در رابطه با جمع آوری دفع و دفن زباله عفونی بسیار پائین و امکانات محل دفن ناچیز و کمیته کاهش عفونت بیمارستانها فعالیت کمی دارد. اهتمام مدیران و مسئولین به امر زباله کم است.