سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا جوهری – عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

چکیده:

مراکز بهداشتی درمانی به عنوان اولین سطح واحدهای ارائه خدمات دولتی در شهر مسئولیت خدمات را به مردم درنظام PHC به عهده دارند.بنابراین رعایت بهداشت محیط از جمله دفع صحیح زباله و فاضلاب می تواند نقش مهمی در پیشگیری ازسرایت بیماریها برای پرسنل ومراجعه کننده ها داشته باشد. با انجام این مطالعه درصدد برآمدیم تا وضعیت بهداشت محیط مرکز را تعیین کرده و با استفاده از نتایج زمینه های لازم جهت اصلاح و یا آموزش به پرسنل را فراهم نماییم . این مطالعه یک پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی (Cross-Sectional) می باشد. فرم اطلاعاتی تهیه شده بر اسا استاندادرها و آیین نامه های مریوطه پس از مطالعه آزمایشی و تعیین اعتبار و پایانی آن اصلاح گردید. سپس ۹۲ مرکز بهداشتی درمانی شهر تهران تحت پوشش سه دانشگاه شهید بهشتی – علوم پژشکی تهران و علوم پزشکی ایران مورد بازدید قرار گرفت در پایان با استفاده از نرم افزار SPSS اطلاعات ارزیابی گردید. از بین جامعه آماری ۵۲/۲ درصد مربوط به دانشگاه شهید بهشتی ۲۵ درصد مربوط به تهران و ۱۹/۶ درصد مربوط دانشگاه ایران بودند. ۴۱/۳ درصد مراکز مالکیت دولتی داشتند و ۸۴/۸ درصد مراکز قدیمی بودند در واحد های مورد بررسی ۷۹/۳ درصد دارای واحد بهداشت محیط بودند در زمینه دفع زباله ۴۶/۶ درصد دارای سطل زباله بوده اند. جمع آوری مجزا سرنگ و اشیا نوک تیز در ۹۱/۳ درصد موارد انجام گرفته است. بین خروج زباله و جمع آوری توسط شهرداری در ۷۰ درصد موارد فاصله زمانی بیش از ۲ ساعت وجود داشته است . در زمینه دفع فاضلاب از مراکز نیز ۹۲/۴ درصد مراکز دارای چاه جاذب بوده اند . با توجه به نتایج بدست امده لازم است بازنگری مجدد در وضعیت بهداشتی مراکز به عمل آید آموزش پرسنل مسئول دفع زباله امری ضروری است جایگاه های موقت جمع آوری بایستی احداث و نگهداری شوند تا از پراکنندگی زباله در محیط اطراف مراکز پیشگیری شود و محیطی بهداشتی برای پرسنل و مراجعه کنندگان فراهم شود تا گامی جهت برقراری بهداشت محیط به عنوان یکی از اجزا مهم تامین سلامت جامعه فراهم آید.