سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رحیم عالی – هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
احمد عامری – هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران
سیدعلی متولیان – هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان
محمدتقی صمدی –

چکیده:

اگرچه دفن بهداشتی مواد جامد شهری در ایران. امروزه به عنوان یکی از بهترین راه حلها جهت کنترل و مدیریت مواد زائد جامد شهری در حوزه دفع می باشد. با این حال دفن بهداشتی در اکثر شهرهای ایران با مشکل روبروست ومکانهای دفن بیشتر محل تلنبار می باشند. استان چهارمحال و بختیاری نیز از این قاعده مستثنینبوده و از مشکل دفن غیر بهداشتی مواد زائد جامد شهری رنج میبرد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی – تحلیلی است که در ۶ مرکز شهرستان (شهر کرد، بروجن، لردگان، فارسان، اردل و چلگرد) به مدت ۶ ماه در استان چهارمحال و بختیاری جهت بررسی وضعیت دفن مواد زائد انجام شده است. در این مطالعه جهت گردآوری مطالب از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شد.
یافته ها: در بررسیها مشخص شد که ۹۷/۵ مکانهای دفن غیر بهداشتی است. همچنین میزان آگاهی مدیران مربوطه در زمینه دفن بهداشتی ۱۶/۶ درصد بوده و از نظر تحصیلات نیز ۶۷/۷ سیکل و ۳۳/۳ دیپلم بوده است. از نظر میزان اختصاص هزینه جمع آوری ۹ درصد، بازیافت ۱ درصد و دفن بهداشتی ۰/۰۰۰۱ درصد می باشد. میزان اهمیت مقوله دفن بهداشتی از دید مسئولین مربوطه ۹ درصد بوده است.
بحث: بهرحال با توجه به وضعیت نامطلوب دفن مواد زائد، اصلاحات پنجگانه جهت بهبود وضعیت مکانهای دفن در شهرهای استان چهارمحال و بختیاری پیشنهاد میشود. استفاده از متخصصین مرتبط با مواد زائد جامد شهری، بهینه سازی مدیریت تامینهزینه، بالا بردن آگاهی مدیران، بهینه سازی مدیریت بازیافت، بهینه سازی وضعیت ماشین آلات