سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جواد وروانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
سادات فیض نیا – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، دانشکده منابع
محمد مهدوی – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، دانشکده منابع
محمود عرب خدری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

فهم رفتار رسوب دهی معلق رودخانه ها، تغییرات مکانی و زمانی آن از جنبه های مختلف در فرایند مدیریت حوضه های آبخیز اهمیت دارد در این تحقیق بهمنظور بررسی وضعیت رسوبدهی سرشاخه های اصلی سد وشمگیر، با انتخاب ۷ ایستگاه هیدرومتری و رسوب سنجی در بالا دست سد وشمگیر که بر روی سر شاخه ها ورودخانه های اصلی واقع شده اند در ابتدا نسبت به برآورد رسوبدهی معلق ۳۰ ساله هر یک از ایستگاه ها به روش حد وسط دسته ها و تلفیق آمار آبدهی روزانه و ماهانه اقدام گردید. از آنجایی که تفاوت زیادی بین مساحت دوایستگاه گنبد و قراقلی با سایر ایستگاه ها وجوددارد ۵ ایستگاه سرشاخه مد نظر قرار گرفت لذا با انجام آنالیز واریانس تفاوت آماری میانگین رسوبدهی ویژه سرشاخه ها بررسی گردید. همچنین با انجام آزمون آماری حداقل تفاوت معنی دار فیشر (LSD) سر شاخه های مورد بررسی از نظر بار معلق گروه بندی شدند. با توجه به معادلات رگرسیونی پیشنهاد شده برای منطقه تغییرات سه عامل دبی متوسط سالیانه، درصدمساحت اراضی جنگلی نیمه مترام و کم تراکم، درصد مساحت سازندهای زمین شناسی مقاوم و نسبتا مقاوم به فرسایش در هر یک ازگروهها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نهایت با توجه به موارد مذکور نقشه رسوبدهی ویژه سر شاخه های سد وشمگیر تهیه گردید.