سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا حبی بزاده – دانشجوی دکتری سازه های آبی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهرا
محمدحسین امید – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مسائل مطرح در بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کنترل رسوب و لایروبی رسوب وارد شده به شبکه می باشد. ورود رسوب به شبکه در کارآرایی اجزاء شبکه نظیر کانال ها و دریچه ها اختلال ایجاد کرده و لایروبی رسوبات را ضروری می کند. لایروبی شبکه نیز علاوه بر عواقبی نظیر تخریب پوشش کانا ل ها، هزینه های گزافی را بر بهر هبردار تحمیل م ینماید . به منظور بررسی علل ورود و ترسیب رسوب در شبکه طرح تحقیقاتی حاضر انجام شد . شبکه آبیاری و زهکشی دز به دلیل وسعت و قدمت شبکه برای بررسی انتخاب شد . بررسی ها نشان داد که مهم ترین عوامل ورود و ترسیب رسوب در این شبکه ریزش مصالح جاده سرویس به درون کانال، تخلیه زباله و کاه وکلش، ریختن تخته سنگ به منظور تغییر سطح آب و میزان آبگیری می باشد. مجموعه این عوامل منجر به تحمیل احجام و هزین ههای قابل توجه لایروبی به شرکت بهر هبردار شده است.