سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

چکیده:

در آستانه هزاره سوم، مدیریت دانش به عنوان یک نیاز استراتژیک برای موسسات آموزشی و آموزش عالی مطرح است . در واقع آنچه که تضمین کننده برتری های بلندمدت برای سازمان ها و جوامع است، میزان بهره گیری آنها از سرمایه های انسانی، فکری و اطلاعاتی است . امروزه، افزایش قابلیت ها و توان ارتقاء مهارت های آموزشی و پژوهشی از طریق بهره گیری خردمندانه از فن آوریهای نوین، به اشتراک گذاشتن دانش و افزایش همکاری و تبادل نظر سا زنده بین دانشگاه ها و دانشگاهیان میسر است . هدف از این نوشتار، بررسی و ضعیت موجود زیر ساخت های لازم ( عوامل اجرایی ) مدیریت دانش در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان است . محورهای مورد بحث در این نوشتار در سه محور؛ عامل مدیریتی، فرهنگسازمان ی و عوامل فنی خلاصه می شود . روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است . جامعه آماری این پژوهش، اعضای هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان است . به علت قلت جامعه، همه ی آنها به عنوان نمونه ی آماری در نظر گرفته شده اند . اطلاعات این طرح از طریق پ رسشنامه محقق ساخته و به وسیله سوالات بسته پاسخ و بررسی اسناد ومدارک به دست آمد . یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر زیر ساخت های فنی برای مدیریت دانش در دانشگاه ها هم اکنون مشکلی وجود ندارد ولی از نظر مدیریتی و نیز از نظر فرهنگ سازمانی جو منا سبی وجود ندارد . با توجه به نتایج حاصله پیشنهاداتی برای بهبود بخشیدن به وضعیت مدیریت دانش دانشگا ه ها ارائه شده است .