سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
هاشم شمس الدین – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
وحیدرضا جلالی – استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اعظم جعفری – استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی خراسانی پور – استادیار گروه زمین شناسی دانشکده زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
فعالیت صنعتی باعث آلودگی وتجمع فلزات سنگین درخاک ودرنهایت منجربه جذب این فلزات توسط گیاهان انسان وحیوانات میشودباتوجه به اهمیت مجتمع مس سرچشمه ازنظر فعالیت صنعتی این تحقیق باهدف بررسی وضعیت سرب دراراضی بارکابری مختلف دراطراف این مجتمع انجام شد تعداد۱۰۰نمونه سطحی ازعمق ۱۵-۰cm برداشت و بعدازانتقال نمونه ها به ازمایشگاه غلظت سرب به وسیله دستگاه ICP-OES اندازه گیری شدالگویگوسین بهترین مدل برازش داده شده برای این متغیرانتخاب گردید نتایج نشان میدهد که غلظت سرب دراطراف معدن و کارخانه اراضی صنعتی به مراتب بیشتر ازاراضی مسکونی و غیرکشاورزی است و باافزایش فاصله ازمعدن و کارخانه غلظت این عنصرکم میشود عاملان افزایش غلظت سرب درمحدوده معدن و کارخانه را میتوان به فراوانی بالای این عنصردرمحدوده کانه زایی طبیعی نسبت داد هرچند این عنصرمیتواند ازمنابعی مانند سوخت کارخانه ذوب نیزآزاد شود