سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی شیرافکن لمسو – دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
سلمان محمدی سلیمانی – دانشجوی کارشناسی اقتصادبازرگانی
الهام اباذری – دانشجوی کارشناسی اقتصاد

چکیده:

سرمایه گذاری یکی ازمهمترین عوامل رشدوتوسعه اقتصادی هرکشوری می باشد ازمیان سرمایه گذاری دربخش های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری دربخش کشاورزی ازاهمیت وجایگاه خاصی برخوردار است زیراسرمایه گذاری دربخش کشاورزی به دلیل افزایش پیوسته تقاضابرای موادغذایی و دیگرمحصولات کشاورزی میتواندموجب رشدتولیدواشتغال دراین بخش شوداما باتوجه به مطالعات انجام شده بخش کشاورزی باتوجه به منابع فیزیکی استعدادونیروی انسانی وفرصت های توسعه جاذبه های لازم راجهت سرمایه گذاری ندارد ازجمله دلایل عدم سرمایه گذاری کافی دربخش کشاورزی میتوان به ریسک بالای تولید محصولات کشاورزی هزینه بالای نگهداری محصولات کمبود اعتبارات ریالی وارزی عدم گسترش صنایع تبدیلی فقدان نظام تشویقی و سوداوری بیشتر دیگربخشها به ویژه خدمات اشاره نمود باتوجه به تاکیدمسئولان امردرخصوص اولویت داربودن موضوع سرمایه گذاری پیدا کردن راهکارهایی برای حل مشکل سرمایه گذاری که بخش کشاورزی آزان رنج می برد ضروری به نظر میرسد برای دستیابی به این هدف سیاستگذاران اقتصادی کشورباید سیاست هایی را اتخاذنمایند که بسترمناسبی برای جلب و جذب سرمایه دربخش کشاورزی درجهت توسعه پایدارکشاورزی درایران فراهم گردد به منظور دستیابی به هدفهای تحقیق وضعیت سرمایه گذاری دربخش کشاورزی وروندآن دردوره زمانی ۱۳۸۲-۸۹ به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ بازدهی سرمایه گذاری میدهد دراین دوره زمانی باهرواحدسرمایه گذاری دربخش کشاورزی ارزش افزوده کمتری بدست می اید درنتیجه هرچندافزایش مقدارسرمایه گذاری با توجه به روندگذشته و اثرآن برتولیدقابل توجیه است ولی باید به کیفیت و کارایی استفاده ازاجزای سرمایه گذاری توجه شود