سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر احمدی آسور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

چکیده:

وجود سر و صدا در اماکن مختلف می تواند زیان آور بوده و باعث سلب آسایش افراد شود و بخصوص اگر این مکان بیمارستان باشد ، می تواند در روند بهبودی بیماران تاثیر نامطلوبی داشته باشد. بیمارستان های سبزوار از این امر مستثنی نیستند یعنی وجود سر و صدا در بخش های مختلف موجب نارضایتی بیماران شده است. هدف از این پژوهش ، بررسی تراز فشار صوت در بیمارستانهای سبزوار و ارزیابی میزان رضایت بیماران بوده است که برای انجام آن ۱۵۰ نفر از بیمران بستری شده در بخشهای مختلف انتخاب و مورد پرسش قرار گرفته اند و همچنین در بخشهای مختلف هر سه بیمارستان تراز فشار صدا اندازه گیری شد . بابررسی بعمل آمده مشخص شده است که در بیمارستانهای شماره ۱ و۲ که بیمارستانهای آموزشی بودند میزان تراز صدا نسبت به بیمارستان شماره ۳ که غیر آموزشی بوده است بیشتر بوده است . با تجزیه و تحلیل آماری مشخص گردید که با اختلاف ۰/۰۵>P بین میزان صدا و شیفت عصر اختلاف معنی داری وجود دارد. دو عامل بیشترین تاثیر را در تولید سر و صدا داشتند : تجهیزات بیمارستانی و عوامل محیطی . در مجموع تراز فشار صوت و درصد نارضایتی بیماران در بیمارستانهای آموزش از غیر آموزشی بیشتر بوده است.