سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرحیم فروزه – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
غلامعلی حشمتی – دانشیار دانشکده مرتع و آبخیزداری
نیما طبری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری

چکیده:

آگاهی از وضعیت خاک یک پوشش گیاهی از اهمیت زیادی برخوردار است. ارزیابی ویژگی های مهم خاک و پوشش گیاهی می تواند ما را از توانایی های وه مرتع آگاه نموده و تعیین وضعیت آن را میسر نماید. در این مطالعه با توجه به تاثیر متقابل وضعیت پوشش گیاهی و ویژگی های سطح خاک با استفاده از روش طبقه بندی خاک سطحی مرتع (sscc) به ارزیابی سطح خاک، پرداخته شد. با توجه به روش مذکور، ۱۱ عامل موثر در وضعیت سطح خاک با استفاده از قابهای یک متر مربعی، در امتداد ترانسکتهای ۱۰۰ متری که به فاصله ۱۰ متری از یکدیگر قرار گرفت ارزیابی گردید. این بررسی بصورت یک طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار و در سه تیمار شامل یکتیمار قرق کامل، یک تیمار قرق کوتاه مدت و یکتیمار با چرای آزاد، در دشتهای مواج جنوب مراوه تپه انجام شد. این ۱۱ عامل بر حسب خصوصیات ذاتی به سه مشخصه اصلی خاک یعنی استحکام، نفوذپذیری و چرخه موادغذایی تبدیل شد. در ادامه میانگین مشخصات مذبور با استفاده از نرم افزار آماری MINITAB و به روش آزمون t دو نمونه ای صوررت گرفت. نتایج بررسی نشان داد که بین مقادیر میانگین مشخصه های استحکام و نفوذپذیری در بین تیمارهای قرق تفاوت معنا داری وجود ندارد اما در بین تیمارهای قرق با شاهد تفاوت میانگین ، معنادار است در مورد مقایسه میانگین مشخصه چرخه مواد غذایی بین سه تیمار، تفاوت معنادار نبود. لذا با توجه به معرفی استحکام خاک، نفوذپذیری و چرخه مواد غذایی از طریق این روش می توان پی به ارزیابی سطح خاک مرتع بود.