سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیمین حسینیان – دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه الزاهرا(س)
آناهیتا خدابخشی کولائی – کارشناس ستاد ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن دانشجوی دکتری رو

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی وضعیت سلامت روانی زنان وم ردان شهرستان بم پس از وقوع زلزله پنجم دیماه ۱۳۸۲ صورت گرفت.جامعه پژوهش ، مرد زلزله زده شهرستان بم بودند که از بین آنها نمونه ۳۰۰نفری (۱۵۰نفرزن و ۱۵۰نفرمرد) به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند تا به پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) پاسخ دهند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی فراوانی و استنباطی T استودنت جهت جهت دو گروه مستقل استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که ۷۰% از کل نمونه پژوهش (۳۶% زن و ۳۴%مرد) دارای سلامت روانی پایینی بودند. از طرفی جهت بررسی سلامت روانی نمونه پژوهش چهار خرده مقیاس علائم اضطرابی و مشکلات خواب، علائم روانی تنی، عملکرد اجتماعی و علائم افسردگی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاکی از آن بود که از بین آزمودنی های کل پژوهش۱۲% اضطراب و مشکلات خواب ،۹% اختلال روان تنی،۱۷% اختلال عملکرد اجتماعی و ۳۱% افسردگی داشتند. همچنین بین سلامت روانی زنان و مردان زلزله زده تفاوت معنی داری مشاهده گردید. بدین عنا که زنان سلامت روانی اندکی نسبت به مردان داشتند.