سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نصیر برادران رحمانیان – کارشناس ارشد پژوهشی بخش ایمنی ، پژوهشکده حمل و نقل
حسین روزیخواه – کارشناس ارشد پژوهشی بخش ایمنی ، پژوهشکده حمل و نقل
شاهین شعبانی – عضو هیأت علمی بخش ایمنی پژوهشکده حمل و نقل

چکیده:

در این مقاله ابتدا به تعریف انواع سوانح ریلی و سـپس علـل و شـدت سـوانح بـر اسـاس تعـاریف بـین المللـی راه آهـن(UIC) پرداخته شده و در ادامه آمار انواع سوانح ریلی درچندکشور توسعه یافته و همچنین ایـران بررسـی گردیـده و در نهایت نیز مقایسه ای بین این نوع سوانح در کشورها و سوانح ریلی ایران بر اساس تحلیل هـای لازم انجـام گردیـده است . در این خصوص کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان به عنوان کشورهای توسعه یافته برگزیده شده اند