سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد رمضانی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی دانشگاه شهیدچمران اهواز
عبدالرحیم هوشمند – استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چ
سعید حمزه – دانشجوی دکتری آبیاری وزهکشی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

آب مهم ترین منبع خدادادی کشور بوده ودر کارهای مختلف اعم از کشاورزی ، مصرف شرب وصنعت کاربردخاص خود را دارد.از طرفی کیفیت آب مصرفی در هر یک از این اموراز یکدیگر متمایز وشاخص های استاندارد برای هر کدام متفاوت است. باتوجه به خشکسالی های اخیر و توسعه شهری وروستائی درست تر آنست که کیفیت آب در هر منطقه مشخص شده و، استفاده ازآب با توجه به استانداردهای کیفی آب صورت گیرد. در این راستا برای اموری مانند کشاورزی وآبیاری می توان از آب با کیفیت پایین تر استفاده نمود. در این تحقیق دو شاخص کیفیت آب موسسه ملی بهداشت و اُرِگُن بدلیل کارایی بالاتر معرفی و معادلات آنها ارائه گردید و مقدار هر شاخص در دوره آماری سه ساله(پاییز ۸۴ تاتابستان ۸۷ ) بصورت فصلی در ۶ ایستگاه در رودخانه کارون مورد بررسی ومقایسه قرار گرفت .نتایج به دست آمده نشان می دهد تغییرات چندانی درطبقه بندی کیفی آبها براساس شاخصهای موردنظر نه ازلحاظ سال آماری ونه از نظرفصلی وجود ندارد. بطوریکه آب بر اساس شاخص کیفیت آب ( WQI ) درتمامی فصلها درگروه متوسط وهمچنین براساس اُرِگُن درگروه خیلی بدقرار قرار می گیرد.