سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود احمدی نژاد – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
افشین شریعت مهیمنی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا افخمی فینی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل قابل مطرح در عرصه برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل، مـسئله سوانح و ایمنی می باشد . از آنجا که حمل و نقل زمینی غیر ریلی (جاده ایِ درون شهری ) بخش عمده ای از س ف ره ا را پوشش می دهد، ارتقاء ایمنی در این مـسیرها دارای اهمیـت بسزایی می باشد . یکی از پیامدهای نقصان ایمنی، تصادفات است . قابل توجـه اسـت کـه خسارات جانی تنها یک بخش از آسیبهای تصادفات بشمار مـی آینـد . خـسارتهای مـالی، روحی، روانی و تاخیرات طولانی مدت از دیگر پیامدهای تصادفات محسوب می شـوند، که تقر یبا ً گر یبان گ ی ر همه کشوره ا ی جهان م ی باشد . در کشورما ن ی ز سـالانه تـصادفات عدیده ای به علت عدم توجه لازم به مسئله ایمنی متحمل می شود، ولی همچنان به بحـث حوادث در قالب یک پروسه کامل پرداخته نمی شودو هنوز یک رویکرد مدیریت جـامع و کامل بوجود نیامده است . کاهش آثار حوادث تأثیر بسزایی در کاهش تبعات تـصادف دارد . مدیریت ایمنی و مدیریت سـانحه (incident management system) در کـاهش آثـار حوادث قبل و پس از حوادث دارای اهمیت است . مدیریت سانحه که به مـدیریت پـس از وقوع حادثه بر می گردد، صرفا ً به ارس ال اورژانس محدود نمی شود . در زمـان بـروز
سانحه بر حسب ابعاد آن سازمانهای مختلفی در صحنه حاضر مـی شـوند، سـازماندهی فعالیتهای این ارگانها به صورت همزمان در یک مکان مشترک با منتهای دقـت و حـداکثر سرعت نیازمند یک ساز و کار مدیریتی خاص می باشد . فقـدان ایـن نـوع مـدیریت د ر وضعیت کنونی مشکلات و خسارات گسترده به همراه داشته است . در این مقاله با توجه به وضعیت فعلی کشور در رابطه با اقدامات بعد از بروز سانحه به لزوم بکارگیری مـدیریت سوانح در ارتقاء بهره ور ی از شبک ة حمل ونقل و ارائه پیـشنهاداتی در جهـت بهبـود عملکرد اقدامات بعد از سانحه پرداخته می شود .