سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدمهدی اخوان میراب باشی تفتی –
علی اقایی –

چکیده:

شبکه های آبیاری مدرن در پایین دست سدهای مخزنی به عنوان روشی مطمئن و با صرفه جهت توزیع آب چندین دهه است که طراحی و ساخته میشود. این شبکه ها اکثرا به علل مختلف به طور صحیح نگهداری نمی شود،که به خودی خود باعث کاهش کارائی شبکه ها شده و منجر به عدم تحقق اهداف احداث شبکه می شود. مقاله حاضر به بررسی وضعیت شبکه آبیاری سمت راست(سد انحرافی)نکوآباد برروی رودخانه زاینده رود پرداخته است.نتایج تحقیق انجام شده حاکی از تخریب سازه های هیدرولیکی در طول زمان بهره برداری ،نگهداری نامناسب در طول بهره برداری وتخریب کانالها می باشد. دریچه های آبگیر نصب شده در شبکه های آبیاری زاینده رود از نوع مدول نیرپیک می باشد . یکی ازمهمترین مسایلی که بعد از چند دهه شروع به کار شبکه های مذکور ، اذهان کارشناسان را به خود معطوف داشته، چگونگی عملکرد دریچه های آبگیر است .در این تحقیق با مقایسه بده اسمی در تعدادی از دریچه های نیرپیک نصب شده در شبکه های راست و چپ نکوآباد و آبشار با مقادیر اندازه گیری شده در همان زمان به وسیله دستگاه سرعت سنج مولینه ، میزان همبستگی و درصد اختلاف دبی ( خطای نسبی ) بین این مقادیر بررسی گردید .نتایج نشان می دهد که از نظر همبستگی تقریبا تمامی برداشتها در سطح یک درصد و در اکثر موارد این میزان در سطح پنج درصد معنی دار نمی باشد .نتایج درصد اختلاف دبی(خطا ی نسبی ) هم موید همین نکته می باشد . این مقایسه نشان می دهد که متاسفانه دریچه های نیرپیک موجود از دقت کافی برخوردار نبوده و بایستی در میزان حجم آب اختصاص یافته به مزارع تجدید نظر صورت گیرد