سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی مهرابی –
غلامرضا عسگری –
سهیلا مژده –

چکیده:

هر ساله بلایای طبیعی شامل سیل ،زلزله ،طوفان و آتش سوزی قسمتهای مختلفی از جهان را گرفتار می کند چنـین بلایائی آسیبهای مستقیم جانی و مالی بر جا می گذارد کشور ایران به دلیل وسعت ،موقعیت جغرافیـائی و تنـوع اقلیمـی جـزء یکی از کشورهای بلاخیز ( حادثه خیز ) دنیاست و از این جهت رتبه ششم را داراست . در یک دهه اخیر حدود ۹۵۰ زمین لـرزه در ایران رخ داده است که در نتیجه آن ۳۷۶۰۰ نفر کشته و ۵۳۳۰۰ نفرآسیب دیده که باید به آن تلفات و مصد ومین زلزله بـم را نیز افزود زلزله بم یکی از پر تلفات ترین فجایع طبیعی سالهای اخیر جهان بوده است این پژوهش به منظور تعیین صدمات مصدومین زلزله بم در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهرا ( س ) انجام شده است . مواد و روشها : این مطالعـه یک پژهش توصی فی تحلیلی است که برروی مصدومین زلزله بم پنجم دیماه سال ۱۳۸۲ به مرکز آموزشی درمـانی الزهـرا ( س ) انجام گرفته است و کلیه ۲۴۶ پرونده مصدومین زلزله بم مورد بررسی قرار گرفت . مکان مطالعه مرکز آموزشی درمـانی الزهـرا ( س ) و مرکز تحقیقات و توسعه پژوهش های بالینی الزهرا ( س ) بود اطلاعات مورد نیاز بوسـیله پرسـشنامه ای کـه بـه همـین منظور تهیه شده بودجمع آوری وپس از ورود به رایانه توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل وپـردازش آمـاری قـرار گرفت روش تجزیه وتحلیل دادها شامل نمودار وجدول وآزمونهای X و میباشدنتایج : میانگین سنی مصدومین ۲ t-test بستری شده در بیمارستان الزهرا ( س ) ۲۶/ ۷ ± ۱۷/ ۳ سال بود . ازنظر توزیع جنسی نفر ۱۱۸ نفـر (۴۸%) مرد و ۱۲۸ نفر (۵۲%) زن بودند همچنین نتایج بررسی نوع صدمه نشان داد کـه ۱۷ (۹/ ۶%) نفرصـدمه به شکم؛ ۳۶ (۱۴/ ۶%) نفر صدمه به ستون فقرات ؛ ۹۱ (۳۷%) نفر شکستگی در اندامها ؛ ۱۷ (۹/ ۶%) نفر صدمه به ارگانهای حیاتی ( ریه؛ قلب ؛کلیه .) ودر ۲۳( ۳/ ۹%) نفر صدمه به سر وجود داشـت بررسـی هـا نشان دادکه ۲۶( ۱۰/ ۶%) نفر ازمراجعین بدون صدمه تروما یی بـوده وبـدلیل بیماریهـای مثـل COPD ؛ زایمان ؛سپسیس وتشنج به بیمارستان اعزام شده بودند نتایج بررسی در رابطه با عوارض ( کوری ؛فلـج حسی وحرکتی ؛آمپوتاسیون اندامها ؛ سایر عوارض ) ناشی از صدمات نشان دادکه ۶( ۲/ ۴%) نفرصدمه به نخاع با علائم فلـج حـسی وحرکتـی و؛ ۹ (۳/ ۷%) نفرآمپوتاسـیون انـدامها ؛ ۵( ۲%) نفـر سـایر عـوارض را داشتند . میانگین مدت اقامت در ب یمارستان ۷/ ۸ ± ۷ روز و تعداد افـراد فـوت شـده ۶ نفـر %)۲/ ۴) بـود نتیجه گیری : در این تحقیق میانگین زمان سپری شده از وقوع حادثه تا دریافت اولـین خـدمات بیمارسـتانی ۲/۲ روز بـوده و %(۷۰/۸) بیماران در روز حادثه و فردای آن روز در بیمارستان الزهرا بستری شده بودند و میانگی ن زمان بـستری در بیمارسـتان۷/۸ ± ۷روز بوده و درحالیکه در مطالعات که بر روی مصدومین هان شاین آواجی ژاپن صورت گرفته بـود%۷۰ مجـروحین در طی سه روز اول در بیمارستان بستری شده بودند و (۲۰۰۱) Iskit درمطالعه بـر روی کودکـان مـصدوم زلزلـه مرمـره در سـال ۱۹۹۹ نشان داد که %۷۸ مصدومین در طی ۳ روز اول بعد از حادثه در بیمارستان بستری شده بودند . نتایج این تحقیـق نـشان داد که نوع صدمه وارده به علت زلزله به ترتیب %۳۷ صدمه وارده به ستون فقرات ، %۳۷ صدمه وارده به اندامها ، %۱۴/۶ صدمه به لگن ، %۹/۳ صدمه وارد به سر ، %۶/۹ صدمه به ارگانه ای حیاتی ، %۶/۹ صدمه وارده بـه شـکم ، %۴/۵ سـندرم کمپارتمـان ،Crush injury %4/41 و در نهایت%۳/۳صدمه وارده به صورت بوده است . و ۲۶ (%۱۰/۶) نفر بیمـاران بـه علـت غیـر ترومـاوابسته به زلزله بم به بیمارستان الزهرا ( س ) ارجاع داده شده بودند . در مطالعات مشابه در سال ۲۰۰۵ که در زلزله مرمره ترکیـه در سال ۱۹۹۹ بر روی ۶۴۵ بیمار انجام شده ۱۱۰ بیمار Crush injury %(17) ، ۵۷ بیمار %)۸/۸) صدمه به ارگانهـای حیـاتی و
۱۵۵ نفر %)۲۴) بیمار غیر ترومائی وابسته به زلزله داشتند . در مقایسه صدمات وارد شده بـه ارگانهـای حیـاتی در زلزلـه مرمـره ترکیه %۱۷ و در مصدومین زلزله بم بیمارستان الزهرا ( س ) %۶/۹ بوده است و همچنین در مصدومین زلزلـه بـم در %۴/۴ افـراد مشاهده شده بـود و Crush injury مصدومین %۱۷ ترکیه ۱۹۹۹ مشاهده گردید درحالی که زلزله مرمره سال Crush injury بیشتر مصدومین مطالعه ما بود . همچنین در زلزله ژاپن در سال %۵/۵ ۱۹۹۵ افراد دچار Crush injury شده بودند که به نتایج تحقیق حاضر که نزدیکتر بود