سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا متین فر – استاد یار دانشگاه لرستان
عباس ملکی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان

چکیده:

به منظور بررسی تغییرات مکانی وزمانی عناصر سنگین در خاکها و گیاهان زراعی تحقیقی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تیمار مکانی در اراضی حاشیه رود خانه خرم آباد و با
سه تکرار زمانی در ماههای اردیبهشت ، مرداد و آبان ماه انجام گرفت. ودر هرتکرار از هر یک از مکانها از فواصل ٥٠ الی ١٠٠ متری و از عمق ٠ تا ٣٠ سا نتیمتری تعداد ٥ نمونه تهیه ، سپس
نمونهها با هم مخلوط و درانتها یک نمونه ٢ کیلوگرمی تهیه و به آزمایشگاه منتقل گردید . سپس به روش انحلال در اسید نیتریک غلیظ از نمونههای خاک و دانههای برنج عصاره تهیه گردید و مقدار عناصر سرب ، نیکل و کادمیم نمونه ها اندازه گیری شدند.نتایج آزمون تجزیه واریانس دو طرفه نشان می دهند تغییرات مکانی نیکل ،کادمیم و سرب در سطح یک درصد معنی دار می باشد. برای هر سه عنصر نیکل سرب وکادمیم تغییرات زمانی معنی دار نمی باشد وبه عبارتی در پریود زمانی مورد مطالعه تغییرات قابل توجهی در میزان این عناصر در خاکهای مورد مطالعه مشاهده نشد. مقدار کادمیم در شالیزارها بطور متوسط ۰/۱۸۲ میکرو گرم در گرم خاک است که معادل ٦٦٣ گرم در هکتار میباشدو در مقایسه با استانداردهای آلمان و سوئیس که به ترتیب ٣٣ و٧٥ گرم کادمیم درهکتار حد مجاز آنرا توصیه نمودهاند بسیار بالا میباشد. همچنین مقادیر کادمیم در دانه های برنج بطور متوسط ۰/۱۱۵ میکروگرم بر گرم ماده خشک میباشد با توجه به این که مقدار زیان آور کادمیم در گیاه برای انسان ۰/۱ میکروگرم بر گرم گزارش شده در حال حاضرمتوسط موجود در بافتهای برنج بالاتر از حد مجاز بوده و مصرف آن برای انسان زیان آور می باشد..