سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محمدرضا مشکاتی – فوق لیسانس بهداشت حرفه ای کارشناس متخصص سازمان تامین اجتماعی
محمد فودازی – فوق لیسانس بهداشت حرفه ای

چکیده:

بهداشت حرفه ای علم و هنرپیشگیری ازعوامل زیان آور محیط کاربوده که سبب کاهش مسمومیت های ناشی ازکاربیماریهای حرفه ای و حوادث شغلی میشود عوامل زیان اور محیط کارشامل عوامل شیمیایی فیزیکی مکانیکی بیولوژیکی و ارگونومیکی می باشند و میتوان گفت ازمهمترین عوامل زیان آور عوامل شیمیایی بوده بطوریکه بیش از۷۵درصد جدول بیماریهای شغلی به این عوامل اختصاصدارد عوامل زیان آور محیط کار می بایست شناسایی ارزیابی و سنجش گردیده و با استانداردتطبیق داده شده و درصورت فراترازحدمجاز بودن اقدامات کنترلی جهت آنان انجام پذیرد ازجمله اهداف اندازه گیری میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: تعیین تاثیر اقدامات کنترلی تعیین میزان تماس کارگران با عوامل زیان آور، رعایت مقررات، شکایات و درخواست کارگران ومدیریت ، انجام تحقیقات. اقدامات کنترلی شامل: کنترل منبع آلاینده کنترل منبع دریافت کننده و کنترل دریافت کننده می باشد درصورتی که عوامل زیان آور محیط کارازحدمجاز فراتر رود برکارکنان تاثیر خواهد نمود و درنتیجه تاثیر برروند تولید وارایه خدمات خواهیم داشت ضمن انکه درمدیریت نوین کارکنان ازموثرترین عوامل ارتقا بهره وری میب اشند که توجه به آن حائز اهمیت است باتوجه به موارد پیش گرفت بررسی وضعیت عوامل شیمیایی ازاهمیت فراوانی برخوردار خواهد بود