سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدتقی قانعیان – گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صد
علیرضا مصداقی نیا – گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، د
کاظم ندافی – گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، د
قاسمعلی عمرانی – گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، د

چکیده:

امروزه توجه به مشکل کمبود آب در کشور ما و خصوصاً در مناطقی نظیر جزیره کیش که دارای آب و هوای بیابانی با رطوبت نسبی فراوان است، حائز اهمیت فراوان میباشد. در چنین شرایطی استفاده مجدد از فاضلاب یکی از راههای غلبه بر مشکل کم آبی است. جزیره کیش در حال حاضر دارای ۵ تصفیه خانه فاضلاب است. نوع فرآیند تصفیه خانه ها لجن فعال هوادهی ممتد میباشد و در سال ۱۳۷۸ فقط یکی از تصفیه خانه های فاضلاب در حال بهره برداری بوده است. میزان سرانه فاضلاب در شرایط فعلی ۲۵۲ لیتر در روز برآورد شده است.با توجه به آزمایشات انجام شده بر روی نمونه های فاضلاب خام، میانگین مقدار پارامترهای PH ، BOD5 ، COD، TSS ،MPN کل کلیفرمها و MPN کلیفرمهای مدفوعی به ترتیب ۷/۳ ، ۱۸۷/۴mg/l ، ۳۰۵/۲۵mg/l، ۱۹۲/۴۳mg/l ،۱۰×۲/۸ در ۱۰۰ میلی لیتر و ۱۰×۳/۱ در ۱۰۰ میلی لیتر بوده است و مقادیر این پارامترها در پساب نیز اندازه گیری شده که به ترتیب ۶/۹۷ ، ۵۵/۶mg/l ، ۸۶/۲۸mg/l ، ۳۰/۴۹ ، ۱۰×۵/۴در ۱۰۰ میلی لیتر و ۱۰×۳/۸ در ۱۰۰ میلی لیتر بوده است.راندمان سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی در حذف BOD5، TSS و کلیفرمها به ترتیب حدود ۷۱% ، ۸۴% و ۹۸% بوده است. با توجه به بررسیهای انجام شده برروی عملکرد تصفیه خانه مرکزی، پارامترهای MLSS ، بار حجمی، نسبت F/M ، نسبت Qr/Qو زمان ماندهیدرولیکی محاسبه شده که به ترتیب ۲۱۰۰mg/l (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) و ۲۵ ساعت بوده است. بطوریکه ملاحظه می شود پارامترهای MLSS و نسبت Qr/Q با مقادیر ایده آل برای سیستم لجن فعال هوادهی ممتد مطابقت ندارد و علت آن نامناسب بودن الگوی برگشت لجن میباشد. کیفیت پساب با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست برای استفاده مجدد کشاوری در همه پارامترها به جزMPN کل کلیفرمها و کیلفرمهای مدفوعی مطابقت دارد. براساس سنجش پارامترهای مهم در آب آبیاری، پساب برای گیاهان مقاوم به شوری مناسب است.