سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بایرامعلی بیرامی – کارشناسارشد ژئومورفولوژی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل
لعیا موسوی – کارشناساحیاء بیابان مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل

چکیده:

حوزه آبخیز کهبانان با مساحت ۹۴/۷۳ کیلومتر مربع درغرب فیروز آباد خلخال بین مختصات جغرافیایی ۴۷درجه و ۷دقیقه و ۱۸ثانیه تا ۴۷درجه و ۵۹دقیقه و ۳۳ ثانیه طول ضرقی و ۳۷درجه و ۳۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه الی ۳۷درجه و ۴۲ دقیقه و ۴۴ ثانیهعرض شمالی واقع شده است. در حوزه مورد مطالعه در کنار برخی از پدیده های مخرب از قبیل سیل و لغزشو غیره،مسله فرسایشخاکاز اهمیتخاصی برخوردار است. خاککه به عنوان منبع حیاتی برای تولیدات کشاورزی است. تخریب آن علاوه بر پیامدهای اقتصادی مستقیم، به دلیل کاهشباروری، دارای پیامدهای شدید محیطی نیز می باشد. بنابراین لازمه یکبرنامه ریزی صحیح و جامع، جهت حفاظت خاک وکنترل یا کاهش پیامدها وخساراتناشی از پدیده فرسایش، بررسی وضعیتفرسایشحوزه و شناختعوامل موثر در آن می باشد بدین منظور در این مقاله سعی شده با اسفاده از قابلیتهای سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS) وبررسی فاکتورهای مدل فرسایشی فائوFAO) نقشه فرسایشحوزه آبخیز تهیه گردد. تا جهت کنترل فرسایش و حفاظت خاک در مناطق آسیب پذیر، برنامه ریزی لازم توسط بخشاجرا صورت گیرد. در مراحل اولیه، ابتدا نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، منابع و قابلیت اراضی ۱:۵۰۰۰۰ حوزه پساز اسکن با استفاده از نرم افزار ILWIS رقومی، و نقشه های پایه شیب، سنگشناسی، خاک شناسی و ژئومورفولوژی حوزه استخراج و تهیه گردیدند. در مرحله آخر با استفاده از نرم ILWISو ترکیب و تلفیق دو به دو نقشه های پایه، نقشه نهائی واحد های همگن( ۴۲ واحد) تهیه گردید. و بااستفاده از دستگاه موقیت یاب و مقابله نقشه های توپوگرافی و همگن در عملیات صحرائی سایر متغیر های پوششگیاهی، وضعیتفرسایشو مدیریتاراضی در سطح واحدهای کاری بررسی گردیدند.