سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود زینی – گروه عمران، دانشکده عمران، دانشگاه یزد
محمدتقی قانعیان – گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد
پروانه طالبی – گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد
مرضیه شریفی – گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد

چکیده:

قنوات موجود در ایران نیز سرمایه های عظیمی هستند که طی نسل های متمادی بوجود آمده و برای احداث آنها انرژی و هزینه هنگفتی صرف گردیده است،توجه،حفاظت و باز شناخت آنها باعث حفظ و بقای این سرمایه های عظیم می گردد .قنات اهرستانیکی از قنوات دایر در استانیزد با قدمت طولانی و آبدهی نسبتاً زیاد است .وجه تمایز این قنات نسبت به سایر قنوات استان فعالیت تنها آسیاب آبی استان با آب قنات مذکور و بهبود کیفیت شیمیایی آب از مظهر به سمت پایین دست در نتیجه ورود جریان آب قنات طهره و خانی به جریان آب قنات اهرستان می باشد . با هدف تحلیل وضعیت فیزیکی – شیمیایی و میکروبی آب قنات اهرستان از ۵ ایستگاه در مسیر این قنات طی ۴ مرحله، ماهیانه نمونه برداری صورت پذیرفت .میانگین مقدار پارامترهای فیزیکی و شیمیایی، کدورت،کل جامدات معلق و محلول EC، سختی کل، سختی کلسیم ، سختی منیزیم ، کلرور ، سولفات و قلیائیت کربنات و بی کربنات به ترتیب برابر با ۱۶/۵FTU و ۵/۸mg/L و ۱۰۵۲/۹mg/L و۱۵۴۵/۶μs/cmو ۴۲۵/۲mg/L CaCO3 و ۲۹۳/۱mg/L و CaCO3132/1mg/L و۲۳۴/۳mg/L و ۳۹/۸mg/L و ۱۰/۶mg/L و ۲۰۳/۲۰mg/L Caco3 بوده است. میانگین محتملترین تعداد کل کلیفرم ها و کلیفرم های مدفوعی به ترتیب برابر با ۵/۷MPN/100mlو MPN/100ml 13 است.با توجه به این نتایج و مقایسه آن ها با استانداردهای مربوطه مشخص گردید که می توان از آب قنات مذکور علاوه بر کشاورزی،برای مصارف دی گر از جمله پرورش ماهی،مصرف حیوانات،آشامیدن (پس از فیلتراسیون و کلرزنی )،احیاء آسیاب های آبی و ایجاد مکان های توریستی و تفریحی استفاده نمود