سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد فرساد – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده:

در این تحقیق بررسی وضعیت محیطی منطقه ساغند از نظر میزان مواد رادیو اکتیو مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به اینکه معدن ساغند یکی از غنی ترین معادن اورانیوم در منطقه خاورمیانه بوده و در فاصله ۱۹۲ کیلومتری شمال شرقی یزد قرار گرفته و در حال حاضر عملیات اکتشاف آن در حال انجام است. تعیین میزان مواد رادیو اکتیو موجود در خاک، گیاه و آب منطقه در دو محور معدن به ساغند و معدن به چادر ملو و در فواصل ۵ کیلومتری جمعا به تعداد شصت نمونه مورد نمونه برداری قرار گرفته است. نمونه ها به سازمان انرژی اتمی ایران ارسال و رادیونو کلوئیدهای رادیوم ۲۲۶ و توریوم ۲۳۲، پتاسیم۴۰ و سزیوم ۱۳۷ موجود در آنها مورد اندازه گیری قرار گرفته و نتایج مورد بحث و آنالیزقرار گرفت که این نتایج نشان می دهد میزان رادیونوکلوئیدهای موجود در منابع خاک محور معدن به ساغندبین حداقل ۲۱ و حداکثر ۴۵ بکلر در کیلوگرم برای رادیوم ۲۲۶، و همچنین حداقل ۲۱ و حداکثر ۴۳ بکلر در کیلو گرم برای توریوم ۲۳۲ و حداقل ۳۰۳ و حداکثر ۵۰۵ بکلر در کیلو گرم برای پتاسیم ۴۰ و همچنین حداقل کمتر از ۰/۱ و حداکثر ۱۲ بکلر در کیلوگرم برای سزیوم ۱۳۷ در نوسان بوده است. ضمنا میزان رادیو نو کلئوئید در خاک در محور معدن به چادر ملو برای رادیوم ۲۲۶ از حداقل ۲۱ تا حداکثر ۳۲ بکلر در کیلوگرم و توریوم ۲۳۲ از حداقل ۱۹ تا حداقل ۴۱ بکلر در کیلوگرم و پتاسیم ۴۰ از حداقل ۳۵۶ و حداکثر ۶۵۳ بکلر در کیلوگرم و سزیوم ۱۳۷ از حداقل کمتر از ۱ تا حداکثر ۱۸ بکلر در کیلوگرم در نوسان بوده است. نتایج نشان میدهد اگرچه در بعضی موارد افزایش و کاهش فاصله نسبت به معدن متغیر بوده است لیکن نمیتوان نتیجه گرفت که فاصله میتواند نقشی در میزان این رادیونوکلئیدها داشته باشد. همچنین میزان رادیوم ۲۲۶ گیاه منطقه در محور معدن به ساغند از حداقل ۰/۶ تا حداکثر ۲/۸ و توریوم ۲۳۲ از حداقل ۱/۷ تا حداکثر ۳/۳ و پتاسیم ۴۰ از حداقل ۸۶ تا حداکثر ۱۵۷، سزیوم ۱۳۷ از حداقل ۰/۴ تا حداکثر ¾ بکلر در کیلوگرم متغیر بوده است ضمنا در محور معدن به چادر ملو نتایج مشابه حاصل گردیده است و فاصله نسبت به معدن نقشی در میزان رادیونوکلئید نداشته است نتایج رادیونوکلئید اندازه گیری شده در منابع آب با توجه به اینکه حداکثر مجاز رادیوم ۲۲۶ در منابع آب ۱۱۰ بکلر در لیتر تعیین گردیده است مقادیر اندازه گیری شده به مراتب کمتر از استاندارد میباشد.