سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا کاشی تراش اصفهانی –
منیره مجلسی –
سعید فروتن –
فرخ فروتن –

چکیده:

جمع آوری، جداسازی و فع زباله های بیمارستانی بدلیل تهدید سلامت جامعه از اهمیت بسیزایی برخوردار است. این تحقیق باهدف« تعیین وضعیت مدیریت زباله های بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۸۴ به اجرا در آمد. مواد و روشها: در این تحقیق تمامی ۱۳ بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با روش توصیفی و از طریق تکمیل پرسشنامه با تکنیک مشاهده ای و مصاحبه ای بررسی شدند و توزین زباله ها در دو بیسمارستان آیت الله طالقانی و مسیح دانشوری در دو فصل زمستان و تابستان در سه روز متوالی انجام شد و با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: ۶۹/۲% از بیمارستانها از سطل و کیسه پلاستیکی برای نگهداری زباله استفاده می کردند. ۳۰/۸% از بیمارستانها دستی زباله را جمع آوری می کردند. در ۴۶/۲% از بیمارستانها وسایل جمع آوری زباله ضدعفونی نمی شدند. ۱۵/۴% از بیامرستانها جایگاه موقت زباله نداشتند. در ۲۷/۳% از جایگاههای موقت، تنها شیرآب و مجرای فاضلابرو وجود داشت و فاقد سردخانه بودند. در ۷/۷% از بیمارستانها محوطه باز بیمارستان جایگاه موقت بوده است. در ۲۵% از بیمارستانهای تولید کننده زباله رادیواکتیو، محل جمع آوری زباله های رادیواکتیو با زباله های معمولی یکی بود. ظروف نگهداری زباله های رادیواکتیو ۵۰% از بیامرستانها سربی نبود. در هیچیک از بیامرستانها، تسهیلات ایمنی لازم در نظر گرفته نشده بود. در ۳۸/۵% از بیمارستانهای بارگیری زباله دستی انجام می شد. در ۱۵/۴% از موارد زباله های بیامرستانی را بازیافت می کردند. در ۹۲/۳% از بیامرستانها زباله های عفونی را از معمولی تفکیک نمی کردند. ۱۵/۴% از بیمارستانها کیسه مخصوص را برای جداسازی زباله های عفونی نداشتند. در ۹۲/۳% از بیمارستانها زباله های عفونی و معمولی را با هم به بیرون حمل می کردند. در هیچیک از بیارستانها بی خطر سازی زباله ها صورت نمی گرفت. در ۷۶/۹% از بیمارستانها افراد هیچگونه آموزشی ندیده بودند. حجم زباله تولیدی بیارستانها به طور متوسط در شبانه روز ۶۴۲۶/۹ لیتر بدست آمد. روزانه ۴۰۷/۴۱ کیلوگرم زباله در دو بیمارستان طالقانی و مسیح دانشوری تولید می شود که ۴۹/۷% این زباله ها عفونی می باشند. بحث و نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که وضعیت مدیریت مواد زائد در بیمارستانهای مورد مطالعه مطلوب نمی باشد. پیشنهادها: روشهای بی خطر سازی زباله های بیمارستانی مورد توجه قرار یرد. جداسازی زباله های خطرناک از معمولی بطور دقیق صورت گیرد. آموزش کارکنان بیمارستان بطور جدی پیگیری شود.