سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهدی ریاحی خرم – استادیار،گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد همدان)
سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد همدان ،باشگاه پژوهشگران جوان
ساناز جعفری – دانش آموخته دانشگاه آزادهمدان

چکیده:
توجه به محیط زیست و از آن جمله پسماندهای جامدمسأله ای است که در دهه های اخیر مورد توجه خاص جهانیان قرار گرفته است. در بحث مدیریت پسماند جامد، روش های متفاوتی برای دفن و انهدام زباله وجود دارد، اما در دنیای مدرن امروزی بازیافت و استفاده ی مجددآن از اهمیت چشمگیرتری برخوردار است. زیرا این روش علاوه بر کاهش حجم زباله تولیدی و جلوگیری از آلودگی بیشتر محیط زیست، باعث صرفه جویی در هزینه، انرژی و منابع طبیعی نیز می شود. اما بدیهی است که بدون آگاهی از کمیت و کیفیت (خصوصیات فیزیکی) زباله تولیدی، برنامه ریزی صحیح جهت بازیافت امکان پذیر نخواهد بود. لذا در این پژوهش با توجه به اینکه هیچ برنامه ی بازیافتی مدونی برای مدیریت پسماندهای جامد در شهر ملایر وجود ندارد،به بررسی میزان تولید روزانه زباله شهری ملایر از طریق آنالیز شمارش کامیون ها اقدام شدونتایج حاصله نشان می دهد که در شهر ملایر روزانه به طور متوسط ۱۳۵ تن زباله تولید می شود که به طور متوسط حداقل ۴۶/۱۴ تن (معادل۱۱درصد) آن را کاغذ و مقوا، انواع پلاستیک، انواع فلز و شیشه تشکیل داده است و در مجموع ارزش ریالی مواد بازیافتی روزانه در حدود ۱۸ میلیون برآورد می گردد.هرچند جداسازی مواد جهت بازیافت می تواند در ایستگاه های انتقال زباله، در یک ایستگاه مرکزی پردازش و یا در محل دفن زباله صورت گیرد، اما جداسازی مواد قابل بازیافت در مرحله تولید (جداسازی در مبدأ) بدلیل سهولت، نیاز به صرف وقت و هزینه ی بسیار کم به مراتب از جداسازی در سایر مراحل مدیریت پسماند جامد مطلوب تر، کارآمد تر و عملی تر است. لذا در آینده می توان با برنامه ریزی صحیح و مناسب به مدیریت پسماند جامد شهری ملایر و اقدام به بازیافت پسماند شهری ملایر در مرحله تولید پرداخت.